Home

Vyhláška o zbraních a střelivu

119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se

 1. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 26. července 2002, Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 79 odst. 4 k provedení § 3 odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o.
 2. Platné znění zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a.
 3. Obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 4/2012 Střelná zbraň - střelná zbraň vymezená v zákoně č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o.
 4. Pracovní návrh nového zákona o zbraních - leden 2019 (pdf, 434 kB) Shrnutí obsahu pracovní verze nového zákona o zbraních - leden 2019 (pdf, 422 kB) Dokumenty a informace ke zbraním, střelivu, munici, bezpečnostnímu materiálu a souvisejícím problematiká
 5. Vyhláška č. 221/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraních, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky

Stránky LEX - sdružení na ochranu práv majitelů zbraní. Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 79 odst. 4 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o. 264/1990 Sb. VYHLÁŠKA federálního ministerstva vnitra ze dne 25. června 1990, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 10/1984 Sb., kterou se vydávají podrobnější předpisy o zbraních a střelivu Federální ministerstvo vnitra v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 7 odst. 2 a § 62 zákona č. 147/1983 Sb., o.

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 147/1983 Sb., o zbraních a střelivu. zrušeno: Vyhláška č.264/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 10/1984 Sb., kterou se vydávají podrobnější prováděcí předpisy o zbraních a střelivu 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), v platném znění vyhláška č. 369/2002 Sb. , kterou se stanoví postup Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva při zařazování typu zbraně nebo střeliva do kategorie, v platném zněn c) nauky o zbraních a střelivu a; d) zdravotnického minima. (8) Praktická část zkoušky se skládá. a) ze zjištění znalostí bezpečné manipulace se zbraněmi a střelivem a; b) ze zjištění znalostí postupu při řízení střelby Vyhláška MV č. 221/2017 Sb. Zákon č. 156/2000 Sb. Nařízení vlády č. 217/2017 Sb. Nařízení vlády č. 151/2004 Sb. Vzdělávání Penzum Právní předpisy Právní předpisy České republiky O ZBRANÍCH A STŘELIVU. O ZBRANÍCH A STŘELIVU. Zákon č. 119/2002 Sb. Zkušební otázky Ministerstva vnitra Vyhláška MV č. 221. 1. právní předpisy o myslivosti, o zbraních a střelivu, o ochraně přírody a krajiny, o ochraně zvířat proti týrání a veterinární předpisy, 2. základní předpisy Evroé unie vydané k ochraně fauny a flóry, 3. základní mezinárodní úmluvy týkající se ochrany fauny a flóry

Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 13. června 2017, kterou se mění vyhláška č. 370/2002 Sb., o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně, expanzní zbraně a střeliva. Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 79 odst. 4 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 229/2016 Sb. obsahuje prováděcí předpis k zákonu o zbraních a střelivu, a to vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 493/2002 Sb., o posuzování zdravotní způsobi-losti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu. Zmíněná vyhláška č. 493/2002 Sb. obsahuje jednak požadavky na zdravotní způsobilost pr Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 79 odst. 5 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve.

Zákon o střelných zbraních a střelivu, vyhlášky a nařízení

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 79 odst. 4 k provedení § 3 odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288. Vyhláška MZV č. 70/1975 Sb., o Úmluvě o vzájemném uznávání úředních zkušebních značek ručních palných zbraní. Zákon č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. Vyhláška č. 369/2002 Sb., kterou se stanoví postup Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva při zařazování typu zbraně nebo střeliva do. Zrušují se vyhláška ministerstva vnitra č. 365/1953 Ú. l., kterou se vydávají podrobnější předpisy k provedení zákona o zbraních a střelivu, a úprava prodeje startovacích (poplašných) pistolí vyhlášená v částce 95 Úředního listu z roku 1958 431/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 2. prosince 2003, kterou se mění vyhláška č. 384/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních Ministerstvo vnitra stanoví podle § 79 odst. 2 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně. Podle § 68 odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu ve znění pozdějších předpisů (zákon o zbraních) nepřihlásí-li se jejich vlastník v šestiměsíční lhůtě, připadají nalezené zbraně, střelivo do těchto zbraní, munice nebo výbušniny do vlastnictví státu. Podle § 11, odst. 1, písm

VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 26. července 2002, Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 79 odst. 4 k provedení § 3 odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 6. srpna 2002 o provedení některých ustanovení zákona o zbraních. Ministerstvo vnitra stanoví podle § 79 odst. 2 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č vyhláška č. 493/2002 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu a o obsahu lékárnicky první pomoci provozovatele střelnice, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 221/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních

VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 26. července 2002, Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 79 odst. 4 k provedení § 3 odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o. (18.08.2017, Mgr. Martin Glogar) Vyšlo ve Sbírce zákonů. Dne 27. 7. 2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 221/2017 Sb. vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zbraních | Vytisknout | Vyhláška č.384/2002 Sb. Ministerstva vnitra ze dne 6. srpna 2002. o provedení některých ustanovení zákona o zbraních. Ministerstvo vnitra stanoví podle § 79 odst. 2 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288.

115/2014 Sb., Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zbraních. o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně, expanzní zbraně a střeliva Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 79 odst. 4 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva nauky o zbraních a střelivu; Otázky k prokázání znalosti zdravotnického minima; Hodnocení testů. Nejlépe hodnocené jsou otázky z práva, těch je 22 a jsou za 3 body. Po 2 bodech můžete dostat za otázky z nauky o zbraních a střelivu, kterých je 5. Zvládnout musíte i 3 otázky ze zdravotnického minima, a to vždy za 1 bod

Vyhláška č. 245 /2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu. Vyhláška č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti. Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajin VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 6. srpna 2002 o provedení některých ustanovení zákona o zbraních. 371/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 26. července 2002, kterou se stanoví postup při znehodnocování a ničení zbraně, střeliva a výrobě jejich řezů. Formuláře mysl 1 - Vyhláška č. 370/2002 Sb. tak nově stanovuje technické požadavky na zbraně pro filmovou nebo divadelní činnost, čímž je naplněno zmocnění v zákoně o zbraních, ve znění zákona č. 229/2016 Sb. Do této vyhlášky byly rovněž doplněny požadavky na dovolené výrobní provedení střeliva Trochu skrytě proběhla již osmnáctá novela zákona o požární ochraně. Vydána byla v zákoně o střelných zbraních a střelivu již před více než rokem a nedávno, 1. srpna 2017, nabyla účinnosti. Přitom zásadním způsobem mění požadavky na provozování činností se zvýšeným a s vysokým požárním nebezpečím

Vyhláška MPO kterou se stanoví postup při znehodnocování a ničení zbraně, střeliva a výrobě jejich řezů předpis č. 371/2002 Sb. a b) a § 39 odst. 3 písm. a) zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č.156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických. Vyhláška o odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání 3 18 2 Vyhláška o ochranězvířat při přepravě 4 22 2 o střelných zbraních a střelivu a o změnězákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů. [1a] Vyhláška č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 479/2006 Sb. [1b] § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o nabídce zbraní podnikateli v oboru zbraní a střeliva k prodeji - Plzeň - různé druhy zbraní zbraních a střelivu a místně příslušný správní orgán podle § 10 odst. 2 zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu oznamuje veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 1,.

VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 26. července 2002 o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně, expanzní zbraně a střeliva a o požadavcích na úpravu zbraně střelivu (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 229/2016 Sb. § V roce 2002 byl schválen a ve Sbírce zákonů publikován nový zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, který nabyl účinnosti 1. ledna 2003. Prováděcí vyhláškou je vyhláška MZ č. 493/2002 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), jak vyplývá ze zákonů jej měnících. ČÁST DRUHÁ Změna zákona o přestupcích. Čl. IV Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č

(12.07.2017, Mgr. Martin Glogar) Vyšlo ve Sbírce zákonů. Dne 26.6.2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 179/2017 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 370/2002 Sb., o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně, expanzní zbraně a střeliva 179/2017 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 370/2002 Sb., o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně, expanzní zbraně a střeliva Garance. A A. č. 179/2017 Sb. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění zákona č Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona o zbraních. 384/2002 Sb.: 4. 11. 2009 - 30. 6. 201

221/2017 Sb., Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zbraních. A A. č. 221/2017 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 19. července 2017 Zákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpis Držení a nošení brokových zbraní upravovala vyhláška ministerstev zemědělství a vnitra č. 7/1955 Ú.l., o loveckých zbraních. Držení a nošení kulových zbraní pak upravovala vyhláška ministerstva vnitra č. 124/1961 Sb., o střelných zbraních a střelivu, která povolovací řízení převedla na oddělení Veřejné. VYHLÁŠKA. ze dne 14. listopadu 2002. o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu. a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 79 odst. 5 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č

Vyhláška č. 493/2002 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice, ve znění vyhlášky č. 254/2007 Sb., je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve. o zpravodajských službách, Zákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů, Exekuční řád, Zákon o myslivosti a Zákon o správních poplatcích . Účinnost novely zákona o zbraních a střelivu byla stanovena na 1.7.2014. Některé změny v zákoně o zbraních a střelivu účinné od 1.7.2014 Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu Vyhláška MV č. 115/2014 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních Vyhláška MZ č. 493/2002 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnic Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 79 odst. 4 k provedení § 3 odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva Sbírka zákonů - úplná znění zákonů, změny zákonů, vyhlášky, nařízení vlády. Zákony jsou přehledně provázány s judikáty, komentáři, vzory smluv. Legislativa a její změny on-line

Guns.cz - Prováděcí vyhláška zákona o zbraních

Vyhláška MPO č. 369/2002 Sb. - Penzum - váš svět myslivost

Vyhlášky a zákony potřebné pro mysliveckou praxi: 114-2002.doc (442 kB)Zákon o ochraně přírody a krajiny 115-2000.doc (59,5 kB)Zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy 119-2002.doc (296 kB)Zákon o střelných zbraních a střelivu 244-2002.doc (231,5 kB)Vyhláška, kterou se provádí zákon o myslivost Tam jde o přestupek, za nějž lze uložit pokutu až do výše 50 tis. Kč. Vyhláška: 370/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 26. července 2002 o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně, expanzní zbraně a střeliv Předpis č. 115/2014 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zbraních Předpis č. 493/2002 Sb. Vyhláška o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice Předpis č. 494/2002 Sb Zákon o střelných zbraních a střelivu - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu Č Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu Vyhláška č. 493/2002 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnic

Vyhláška MZe č. 7/2004 Sb., o posouzení podmínek pro bažantnice a o postupu, jakým bude vymezena číst honitby jako bažantnice Vyhláška MZe č. 553/2004 Sb., o podmínkách, vzoru a bližších pokynech pro vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitb

Platné znění zákona č - mvcr

 • Legendární filmové postavy.
 • Stihl co uk.
 • Podkožní akné brada.
 • Ančovičky v oleji.
 • Www kapitol cz.
 • Film veronica mars.
 • Mercedes s class maybach s600 v12 price.
 • Pennyboard decathlon.
 • Říční niva.
 • Velikosti bot nike.
 • Digifotomag.
 • Hospodský kvíz albi recenze.
 • Kočka pitný režim.
 • Čínská kachna prodej.
 • Myprotein bcaa 1kg.
 • Roztahovák do ucha spirála.
 • Co je to sip.
 • Border kolie s pp nebo bez.
 • Barevné cupcakes.
 • Alza neo sluzba.
 • Pokemons names.
 • Ludvik xviii.
 • Online presentation.
 • Jaguar xf rozmery.
 • Moja aktivita sk.
 • Paintball kroměříž.
 • Ztracená kočka.
 • Relativní výška.
 • Sildenafil 50 mg.
 • Průběh transfuze.
 • Rozkládací pohovka karup beat.
 • Boty velikost 34.
 • Kojeni vs umela vyziva.
 • Želva žlutohnědá délka života.
 • Básničky 4 sloky.
 • Digitalizace fotek.
 • Ispy rtsp.
 • Restaurace bílá paní jindřichův hradec.
 • Norfolsky terier prodej.
 • Honorář za překlad knihy.
 • Mia a ja.