Home

Zdroje elektrického proudu a napětí

Pokud se napětí zmenší na polovinu, klesne na polovinu i proud. Ukažme si to na jednoduchém příkladě: Napětí zdroje je 1,5 V, proud tekoucí do obvodu je 0,1 A. Jaký proud poteče do obvodu, když napětí stoupne na 2 V? Nejdříve si spočítejme odpor z původního napětí a proudu. Zjistíme, že odpor obvodu je . Jakmile již. proudu žádný odpor, jeho vnitřní odpor je nulový a svorkové napětí (napětí na svorkách zdroje) má vždy stejnou velikost jako elektromotorické napětí. U reálných zdrojů se projevuje jejich vnitřní odpor a napětí na svorkách zatíženého zdroje je menší než elektromotorické napětí Využití elektrického proudu ve zdravotnictví •Galvanoterapie -do pohybového ústrojí pouštěn slabý stejnosměrný proud →zvýšené prokrvení, regenerace a tlumí bolest •Iontoforéza-stejnosměrnýproud pomáhádopravit lékydo tkáně → lék proudí do největší koncentrace napětí 07 - ZDROJE ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ 2/10 07 - ZDROJE ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ 3/10 Zdroje stejnosměrného napětí galvanický článek - napětí článku je dáno rozdílem elektrochemických potenciálů kovů (resp. materiálů), které článek vytváří elektrochemická řada kovů např. jinými slovy kolik proudu je schopná.

Napětí, proud a Ohmův zákon - uArt

ELEKTRICKÝ PROUD A NAPĚTÍ Datum (období) tvorby: listopad 2012 Ro čník: osmý Autor: Mgr. Dana Kaprálová Vzd ělávací oblast: Člov ěk a p říroda / Fyzika 1 Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republik • 06) Zdroje elektrického proudu a napětí ve zdrojích proudu a napětí dochází k přeměně jiných druhů energie v energii kinetickou příklady zdrojů: galvanický článek (suchý článek, akumulátor), termočlánek, fotočlánek, generátory (alternátory, dynama), elektrická síť Zdroj stejnosměrného proudu a jeho vlastnosti. Zdroj - například elektrický článek nebo akumulátor na svých svorkách trvale udržuje elektrické napětí a je schopen do uzavřeného elektrického obvodu trvale dodávat výkon, neboli udržuje v obvodu elektrický proud.Skutečný elektrický článek to samozřejmě nedokáže trvale, chemickou reakcí se postupně spotřebovává.

Úbytek napětí na vedení. U elektrického obvodu chceme přenést energii ze zdroje do spotřebiče, která má vykonat užitečnou práci. Spotřebič je připojen prostřednictvím vodičů, které se starají o vedení elektrického proudu. Čím dále je spotřebič od zdroje, tím delší jsou vodiče a tím je i větší jejich odpor Zdroje elektrického napětí (ve formě prezentace) L4: Výroba jednoduchých zdrojů a jejich napětí; Shrnutí - elektrický proud a napětí: pracovní list a otázky z písemek Ohmův zákon, elektrický odpor (ve formě prezentace) Duben. Závislost elektrického odporu na vlastnostech vodiče (ve formě prezentace Zdrojů elektrického napětí je mnoho druhů. Historicky nejstarším používaným zdrojem je primární (galvanický) článek. Podle arecheologických nálezů v roce 1936 - 1937 se předpokládalo, že k prvnímu použití chemických zdrojů proudu došlo asi před 2000 roky Vodík, který obalil anodu, způsobil, že po dobu připojení ke zdroji napětí nejsou v elektrolytu dvě elektrody ze stejného kovu, ale z materiálů různých. Mají mezi sebou elektromotorické napětí. Po odpojení elektrod od zdroje proudu - po nabití, se akumulátor stává zdrojem elektrického proudu jako galvanický článek Zdroje elektrického proudu Dominika Benešová, Miroslava Breburdová Účel dodávka elektrické energie pro pohon elektrických strojů a zařízení Historie Mezopotámie -galvanické zdroje staré tisíce let v podobě podivných nádob Historie Allesandro Volta - 1. funkční zdroj elektrického napětí Teorie stálý rozdíl el. potenciálů mezi svorkami zdroje = svorkové napětí.

elektrický zdroj proto velmi často nazýváme zdrojem napětí; v těchto zdrojích se přeměňuje jiná forma energie na energii elektrickou; každý zdroj napětí má svoje elektromotorické napětí Ue (veličina charakterizující schopnost zdroje konat práci vytvářením proudu v elektrickém obvodu Dohodnutý směr proudu je od kladného k zápornému pólu zdroje napětí. Elektrický proud měříme ampérmetrem. Elektrický proud - značka I - jednotka A (ampér) Proud je ve všech částech nerozvětveného elektrického obvodu stejný. Hlavní schématické značky d) přítomnost trvalého elektrického pole (zajišťují zdroje napětí) e) uzavřený obvod Dohodnutý směr proudu je směr pohybu kladně nabité částice. Zdroj napětí je zařízení, mezi jehož póly je trvale udržováno neelektrickými silami uvnitř zdroje elektrické napětí (tzn. určitý druh energie se ve zdroji mění na.

Voltův článek Volta jev pečlivě prozkoumal vytvořil první použitelný zdroj elektrického napětí - Voltův článek v roce 1799 sestrojil Alessandro Volta první zdroj elektrického proudu Galvanické články V praxi jsou časté termíny: článek, monočlánek a nepřesné baterie, tužková baterie. Zdroje elektrického napětí a proudu-zdroj jako další součástka. Zdroje elektřiny se dělí na: zdroje napětí; zdroje proudu; Zdroje napětí. V oblasti stejnosměrného napětí a proudu jsou to elektrické články fungující na principu chemických reakcí a tzv. zdroje stejnosměrného napětí, které se připojují do.

Obvody stejnosměrného proudu - SPŠE Mohelnic

Elektrický zdroj, přeměny energie v jednoduchém obvodu. Trvalý elektrický proud je podmíněn udržováním stálého rozdílu elektrických potenciálů mezi svorkami zdroje - svorkové napětí U.Mezi svorkami zdroje vzniká uvnitř zdroje i vně elektrické pole, jehož siločáry směřují od kladného pólu k zápornému (viz obr. 25).. Zdroj tvoří tzv. vnitřní část obvodu. Kapacita zdroje = náboj, který zdroj je schopen uvolnit; Zatěžovací charakteristika zdroje. Graf závislosti svorkového napětí na odebíraném proudu - lineární průběh. baterie se chová, jako by byla složena z ideálního zdroje s konstantním napětím U e U_e U e = U 0 U_0 U 0 a rezistoru o odporu R 1 R_1 R 1 (vnitřní odpor

Svorkové napětí je elektromotorické napětí snížené o úbytek napětí na vnitřním odporu zdroje. doplněno 13.05.16 20:51: Například u elektrického článku může být napětí dané elektrochemickým složením 1,5 V a při zatížení nějakým proudem napětí na pólech článku, tak zvané svorkové napětí, klesne třeba na 1,4 V Síly elektrického pole vykonají ve spotřebiči práci 336 J. Elektrická energie elektrické pole koná práci, přisuzujeme mu energii, kterou nazýváme elektrická energie pochází ze zdroje elektrického napětí měříme ji elektroměrem v kWh (kilowatthodinách) 54_Výkon elektrického proudu značka: P jednotka: W (watt Napájecí zdroje. Modulové napájecí síťové zdroje. Napájecí zdroje do DPS; Napájecí zdroje s funkcí UPS; Napájecí zdroje na DIN lištu; Napájecí zdroje pro LED. Zdroje konstantního napětí; Zdroje konstantního výkonu; Zdroje konstantního proudu; Napájecí zdroje pro vestavbu kryté; Napájecí zdroje pro vestavbu otevřen Podobně je tomu s elektrickým proudem, který je tvořen tokem elektronů. Elektrony při průchodu vodičem do sebe navzájem a do atomů narážejí, zpomalují se, a tak vodič klade proudu elektronů odpor. Zdroje elektrického napětí Zdrojů elektrického napětí je mnoho druhů elektrického proudu je nutný rozdíl potenciálů ve vodiči - přítomnost zdroje napětí. Po vložení do elektrostatického pole jsou přinuceny k usměrněnému pohybu elektrickou silou F qE. Vznikne elektrický proud t Q I d d , Elektrický proud je definován jako celkový náboj Q, který projde vodičem za čas t

Elektrický proud a elektrické napětí :: knihomilka

Základy elektrotechnik

ZDROJE ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ Datum (období) tvorby: listopad 2012 Ro čník: osmý Autor: Mgr. Dana Kaprálová Vzd ělávací oblast: Člov ěk a p říroda / Fyzika 1 Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republik Regulace proudu a napětí. Sériové zapojení rezistorů nerozvětvený obvod proud protkající oběma rezistory je stejný, tj. 1=2= součet napětí na jednotlivých rezistorech musí být roven celkov mu napětí zdroje, tj. 1+ 2= do předchozí rovnice dosadíme z Ohmova zákona = Zdroje napětí * Úvod Objevy spojené s pokusy Luigi Galvaniho a Alessandra Volty vedly ke vzniku prvních prakticky použitelných zdrojů elektrické energie: Galvaniho článku a Voltova sloupu. dojde ke zmenšení elektrického proudu v obvodu. Odpor elektrolytu R pak určíme podle vztahu: r - měrný elektrický odpor elektrolytu. V roce 1799 sestrojil Alessandro Volta první zdroj elektrického proudu. Volta jej nazval na počest svého krajana jako galvanický článek - Luigi Galvani byl italský lékař, který pozoroval účinky elektrického proudu na žabí stehna. Alessandro Volta. Později sestavil Volta baterii sériově zapojených článků - Voltův sloup

Fyzika v 8.r

 1. V kladném pólu elektrického zdroje je trvalý nedostatek elektronů a v záporném pólu je trvalý přebytek elektronů. Mezi póly elektrického zdroje je elektrické svorkové napětí. Nejznámější stejnosměrné elektrické zdroje jsou galvanické články a akumulátory, které přeměňují chemickou energii na elektrickou
 2. Definice - Výkon stejnosměrného proudu je dán součinem napětí a proudu. Vzorec - P = U . I Vysvětlení - tedy v základu nám výkon určuje napětí na spotřebiči a proud protékající tímto spotřebičem Doplnění - podle konvence je spotřeba energie ve spotřebiči kladná, zatímco dodávaná energie ze zdroje záporná
 3. Dohodnutý směr elektrického proudu v kovech je směr pohybu a.) částice s kladným elektrickým nábojem b.) částice se záporným elektrickým nábojem Ke svorkám zdroje napětí je paralelně připojen kondenzátor s kapacitou 1μF. Určitě náboj na kondenzátoru. Řešení
 4. Podle proudu, který teče tlumivkou (cívkou) při napětí 230V 50Hz, se spočítá přibližná indukčnost. Indukčnosti je připojena k síťovému napětí v sérii s ampérmetrem. (metoda se hodí jen pro železné indukčnosti, dostatečně velké, aby nedošlo k jejich zničení přetížením, přesycení nebo vyražení jističe
 5. Spojovací vodiče spojují zdroj napětí s elektrickým spotřebičem a spínačem (měď a hliník, zlato, izolace z PVC). Spínače slouží k uzavření nebo přerušení obvodu. Do elektrického obvodu zapojujeme často měřící přístroje k měření proudu a napětí. Prou
 6. STEJNOSMĚRNÉHO PROUDU Při přenesení náboje Q ve vnější části elektrického obvodu mezi svorkami zdroje o svorkovém napětí U vykonají síly elektrického pole práci → • Je-li proud v obvodu konstantní, platí Q = I.t • Má-li vnější část obvodu odpor R, platí U = R.I • Joulovo teplo Q J - je energie (teplo.
 7. 2.1.16.Jaký je vnitřní odpor zdroje, je-li napětí naprázdno Uo=13V a je-li při odběru proudu I=0,1A svorkové napětí U=12,9V. 2.1.17.Při zatížení zdroje rezistorem R bylo na rezistoru napětí 16V a obvodem procháze

Zdroje elektrického napětí: referá

Elektrická práce a výkon v obvodu stejnosměrného proudu . Práce a teplo: při přenesení náboje Q v obvodu mezi svorkami zdroje o napětí U vykonají síly elektrického pole práci: W = UQ. dále platí při konstantním proudu: Q = It. tedy; W = UIt. po dosazení z Ohmova zákona (pro odporovou část obvodu) * jednotka: JOULE (J VY_32_INOVACE_56_zapojování zdrojů elektrického proudu.notebook 2 June 04, 2012 I 22­15:48 •takto jsou zapojeny i 3 články s napětím 1,5 V uvnitř ploché baterie - ta má napětí 4,5 V •podobně se zapojují 2 nebo 3 monočlánky v kapesní svítilně •autobaterie - 6 článků po 2 V sériově dává napětí 12 V I 22­15:4

Větší napětí zdroje vyvolá v obvodu větší proud. Elektrické napětí Značka: U Jednotka: V [volt] Elektrický proud Značka: I Jednotka: A [ampér] Vodiče elektrického proudu. Elektrické izolanty. Elektrické vodiče vedou elektrický proud, např. kovy nebo tuha. Elektrické izolanty nevedou elektrický proud, např. sklo, plast. Zdroje elektrického napětí Historicky první zdroj el. napětí -Voltůvčlánek Elektrolyt -Vodný roztok solí, kyselin a zásad V Zn Cu H 2 SO 4 Mezi elektrodami a elektrolytem dochází k chemické reakci Vznik el. napětí Určitě bych si nastudoval co je to napětí (+ co je to 1 V-volt) a jak je definováno a co je to el. proud (+ co je to 1A-ampér). Dále můžeme říci, že zdroje mohou být různou tvrdost (tvrdé zdroje při velkém oběru proudu napětí mají pořád stejné, u měkkých zdrojů napětí klesá)

Video: Chemické zdroje napětí Eduportál Techmani

Zapojení filtračního obvodu pro omezení zvlnění napětí a

Stejnosměrný proud - Wikipedi

Práce a výkon elektického proudu - vyřešené příklad

Elektrický proud a jeho příiny Elektrický proud je uspořádaný pohyb ástic s elektrickým nábojem. ástice se uvedou do pohybu tehdy, pokud mají k dispozici cestu k místu, kde je elektricky nabitých ástic mén . Cestou může být jakákoliv látka, která obsahuje volné elektrony. Takovým látkám říkáme vodie. Elektrický proud je tím vtší, ím vtší množství nabitých. Pracovní list do hodin fyziky na téma zdroje elektrického napětí. Slouží k vyhledávání informací z internetu a propojování obrázků Elektrické napětí. Elektrické napětí vzniká mezi tělesy, která jsou v rozdílném elektrickém stavu (mají rozdílný elektrický potenciál).. Elektrické napětí se udává jako napětí mezi dvěma body, např. mezi body elektrického pole, mezi kladným a záporným pólem zdroje nebo mezi svorkami spotřebiče 9. třída - Elektrické jevy Elektrický odpor Pozoruj žárovky v obvodu Pokus: Sestav si jednoduchý elektrický obvod, do kterého zapojíš zdroj elektrického napětí, spínač, žárovku a ampérmetr. Po uzavření spínače, sleduj svit žárovky a velikost procházejícíh Zdroje střídavého proudu. Otáčí-li se závit v magnetickém poli, mění se na jeho koncích napětí harmonicky a jeho okamžitá hodnota u je určena vztahem , kde je amplituda napětí a w úhlová rychlost otáčení závitu. S časem se mění i polarita napětí, čemuž odpovídají i periodické změny proudu v připojeném obvodu

elektrický proud v kovech - DobréZnámky

Do elektrického obvodu zapojujeme často přístroje k měření proudu a napětí. Proud měříme ampérmetrem, který zapojujeme do obvodu tak, aby jím procházel stejný proud jako spotřebičem. Toto zapojení se označuje jako spojení za sebou nebo také do série Nulové hodnoty napětí i proudu na začátku obou grafů odpovídají situaci, než byly vodiče připojeny ke svorkám zdroje napětí. V použitém software lze též zobrazit graf závislosti procházejícího elektrického proudu na elektrickém napětí měřeném na kondenzátoru (viz obr. 11) Napětí nebo proud na vybraném prvku se určí tak, že necháme v obvodu zapojený jen jeden zdroj napětí nebo proudu a stanovíme napětí nebo proud na uvažovaném prvku. Ostatní zdroje napětí nahradíme jejich vnitřním odporem a zdroje proudu vyřadíme. Toto provedeme postupně pro každý zdroj

4. Vedení elektrického proudu v kapalinách a plynech • 2) Jiskrový výboj: Krátkodobý intenzivní výboj v silném elektrickém poli je provázen světelným zábleskem - jiskrou. Jiskrový výboj můžeme pozorovat mezi póly zdrojů vysokého napětí (např. van de Graaffův generátor) Vedení elektrického proudu v plynech Vedení elektrického proudu v plynech za obvyklých podmínek jsou plyny nevodivé obsahují jen velmi málo elektricky nabitých částic - iontů množství iontů lze určitým způsobem zvětšit a plyny se stanou vodivými vedení proudů v plynech se nazývá elektrický výboj Nesamostatný výboj plyn se stane vodivým při zahřátí, ozáření. rozlišuje zdroje elektrického proudu a napětí v motorových vozidlech; zná principy činnosti zdrojů elektrické energie, jejich konstrukci, činnost, příčiny poruch a jejich odstranění a základní způsoby údržby a seřízení; zapojuje zdroje elektrického napětí a proudu a základní elektrotechnické zařízení do obvod

Elektrický proud v kovech - Fyzika - Maturitní otázk

Regulátory napětí, Regulátory proudu; Regulátory napětí, Regulátory proudu Lineární regulátory napětí - nastavitelné Lineární regulátory napětí - pevné Napěťové reference Obvody pro spínané regulátor Kondenzátory jsou důležité elektrotechnické součástky a technicky zaměření žáci (resp. studenti) by měli znát základní charakteristiky elektrického proudu procházejícího obvodem při nabíjení či vybíjení kondenzátoru a elektrického napětí při stejném ději. Příspěvek popisuje dva experimenty, jak tyto charakteristiky názorně kvalitativně i kvantitativně. ZDROJE ELEKTRICKÉHO PROUDU TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Lukáš Feřt SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, 326 00 el. napětí) elektromotorické napětí vzniká z rozdílu potenciál Směr elektrického proudu Dohodnutý směr elektrického proudu je od kladného pólu k zápornému. Pohyb elektronů je od záporného pólu ke kladnému. Dohodnutý směr elektrického proudu je tedy opačný než pohyb elektronů - to vzniklo historicky, neboť před 200 lety fyzikové, kteří stanovili směr proudu, nevěděli nic o.

NEZkreslená věda III: třetí série vzdělávacího cyklu Akademie věd České republiky. Aktuální témata i vědecké evergreeny, jak jste je dosud neviděli - totiž N.. Výkon elektrického proudu na připojeném rezistoru vypočítáme ze vztahu \[P\,=\,UI\,=\,\left(U_e-R_iI\right)I\\] kde U e je elektromotorické napětí, R i je vnitřní odpor zdroje a I je proud protékající obvodem. Jestliže je výkon proudu P pro oba rezistory stejný, pak platí, ž

Elektrický zdroj - FYZIKA 00

Velikost elektrického proudu protékajícího tělem je závislá na impedanci stanoveném čase. a tím odpojení elektrického zařízení od zdroje. Tím, že funkci ochrannou i pracovní plní jediný vodič (PEN), však tento způsob ochrany fázové napětí je pak na neživých částech el. zařízení Vlastní buzení dynam, kdy je proud do vinutí statoru přiváděn z vlastních svorek stroje, umožňuje zbytkový (remanentní) magnetismus, jenž vyvolá malé indukované napětí potřebné ke vzniku proudu. Budicí vinutí hlavních pólů dynama s cizím buzením se napájí z cizího zdroje (baterie, jiné dynamo, usměrňovač. Jednotky elektrického výkonu: •watt (W) •voltampér 1 W = 1 V . 1 A I 25­15:51 Výpočet napětí a proudu U =P I =P I U I 25­15:46 Výkon a příkon elektrických spotřebičů •u elektrických spotřebičů je dodávaný výkon příkon •na elektrickém spotřebiči je na štítku údaj o elektrickém příkonu a údaj o napětí

Vnitřní odpor elektrického zdroje. VA charakteristika elektrického zdroje. • Zapojení měřících přístrojů v elektrickém obvodu, měření elektrického napětí a proudu. Základní vztahy: • Elektrický proud, okamžitá hodnota proudu S v N V q e t Směr elektrického proudu v obvodu 1/2 V různých materiálech vedou elektrický proud různé částice: kovy - volné elektrony kapaliny (roztoky) - ionty plyny - kladné ionty a volné elektrony Dohoda: Technický směr stejnosměrného proudu je od kladného pólu zdroje k zápornému Nepřesnosti a mnoho. Elektromotorické napětí Charakteristickou vlastností elektrického zdroje je elektromotorické napětí, což je elektrická energie přepočtená na jednotkový elektrický náboj, kterou je schopen zdroj dodávat. Tato energie vzniká z neelektrické práce přesouváním. Elektrický zdroj napětí, či proudu:. V obou případech není podmínka, aby se jednalo o.

Dynamické účinky elektrického proudu. Blokové schéma zdroje napětí; Základní parametry zdrojů a jejich měření proč jsou dovolená dotyková stejnosměrná napětí přibližně dvakrát větší než dovolená dotyková napětí střídavá Fyzika 9 - Zdroje elektrického napětí 3.11.2020 Zápis: Zdroje elektrického napěti - V přírodě se nevyskytují - musíme elektřinu vyrábět → Elektrárny: - vodní, jaderná, sluneční, větrná, tepelná o Elektřina se rozvádí elektrickým vedením do měst a obcí - do každého domu - do zásuvek (230 V Zdroje elektrické napětí (Učebnice strana 132 -131) Jako zdroj elektrického napětí můžeme použít monočlánek, tužkovou baterii nebo knoflíkovou baterii . Ve fyzice pro ně užíváme název elektrický článek. Plochá baterie je pod papírovým obalem tvořena třemi vzájemně propojenými elektrickými články

Galvanický článek – WikipediePrevody jednotek proudu / Urad práce teplicezápisy-f6

Elektrický proud a elektrické napětí :: knihomilk

Zdroje elektrického napětí FY_078_Elektrický proud v kovech_Zdroje elektrického napětí přeměňující mechanickou energii z rotoru hnacího stroje na elektrickou energii ve formě stejnosměrného elektrického proudu. Dynamo se skládá ze statoru tvořeného magnetem nebo elektromagnetem a rotoru s vinutím a komutátorem Měření elektrického napětí příklad s vodou - pokud bychom chtěli vypočítat jaký bude proud v potoku vody, musíme mimo jiné znát rozdíl výšky hladin na začátku a konci potoku stejně tak pro určení proudu v obvodu musíme znát napětí mezi konci vodiče v obvodu, tedy na svorkách zdroje elektrického napětí Zdroje elektrického napětí Abychom se vůbec mohli bavit o elektrickém proudu, potřebujeme zdroj napětí. Při pokusech se statickou elektřinou nebylo možné ji vodit, až objev galvanického článku započal éru pokusů s elektrickým proudem. Jako spousta vynálezů, i tento objev vznikl náhodou

PPT - PN přechod PowerPoint Presentation - ID:4678289Jak vypočítat výkon elektrického proudu | Green-PagesPPT - Využití polovodičových součástek PowerPoint

Vedení elektrického proudu v plynech. Ionizace plynu. Nutnou podmínkou pro vznik elektrického proudu v plynech je kromě zdroje elektrického napětí i přítomnost volných nosičů náboje v plynu. Volnými částicemi s nábojem v plynech mohou být volné elektrony a ionty, které vznikají ionizací plynu.. První elektrický obvod mohl vzniknout teprve po objevení stálého elektrického zdroje proudu, tedy po objevu Voltova sloupu kolem roku 1800. Druhou základní část elektrického obvodu tvoří spotřebič, kterým může být cokoliv a odhadnout první je nemožné. Teorie - Princi Ale když zapojíme do obvodu cívku, vznikne na ní indukované napětí U i a proud je určen: V okamžiku zapojení zdroje napětí je I = 0 a U i má stejnou hodnotu, ale opačnou polaritu než zdroj (U i = - U e). Indukované napětí existuje jen při změnách proudu a je na nich závislé Zdroje elektrického napětí. Reostat - dělič napětí. Elektrický odpor. Magnetické pole cívky s proudem. Elektromagnetická indukce. Elektromagnet. Elektromotor. Střídavý proud. Měření střídavého proudu a napětí. Transformátor. Rozvodná elektrická síť. Vedení elektrického proudu v kapalinách. Vedení elektrického. Pro toto rozdělení navrhni vhodnou tabulku, do které zdroje elektrického napětí přehledně zapíšeš. Akumulátor, monočlánek, zásuvka elektrické rozvodové sítě, plochá baterie, alternátor. 4B) Následující zdroje elektrického napětí rozděl na ty, které dávají stejnosměrné napětí, a n Jaký je výkon zdroje D proudu, jestliže má výstupní napětí 24V a obvodem teče proud 500mA. Příklad . ð: Jaký výkon odebírá žárovka, pokud odpor vlákna je 50Ω a je připojena na napětí 10V. Příklad . ð: Jaký výkon ze stejnosměrného zdroje odebírá elektromotor, pokud odpor vinutí je 12Ω a protéká jím proud 3A

 • Rafferty law sophia law.
 • Ford focus combi hmotnost.
 • Iphone 5s wikipedia.
 • Tetracyklinová pasta.
 • Bakalářské studium online.
 • Francouzské dveře na terasu.
 • Lékárna turnov.
 • Šroubové spoje norma.
 • Optimus prime dabing.
 • Ojety lexus rx.
 • Prodam cadillac seville.
 • Javorina vino.
 • Znělky rozhlasových pořadů.
 • Elektroencefalogram.
 • Rasy psů na b.
 • Pečení chleba v troubě video.
 • Blue bird.
 • B2b portal.
 • Lehátka pro psy anadi.
 • Garáž kohoutovice.
 • Letiště čáslav volná místa.
 • Hraniční přechody slovensko ukrajina.
 • Sedmikráska pes.
 • Plavání pro děti české budějovice.
 • Televize samsung titulky.
 • Kakaové boby minecraft.
 • Sklípkan parahybský.
 • Co delat pri prespavacce.
 • Kocour ztratil hlas.
 • Sefi tyč.
 • Workoholismus prevence.
 • Popaleniny od barvy na vlasy.
 • Matt lanter.
 • Renault megane 2019.
 • Protein obchod.
 • Radiologie obor.
 • Koláč s tvarohovou náplní.
 • Saccharomyces cerevisiae výskyt.
 • Scrubs wiki.
 • Okrasné kameny.
 • Stihl co uk.