Home

Determinanty zdraví pdf

Determinanty — Matematika

zemích EU mezi významné determinanty zdraví. • Lidé s nižším socio-ekonomickým statusem mají kratší střední délku života i nižší naději na dožití ve zdraví. • Při snaze zlepšit zdravotní stav populace je třeba věnovat se cíleně lidem z nižších sociálních skupin tak, aby nedocházelo k dalšímu nárůstu. změnily své strategie péče o zdraví, aby docenily význam podpory zdraví, prevenci a všechny prvky systému péče o zdraví, tzn.: -aby kladly důraz na determinanty zdraví -pomáhaly lidem chápat význam zdraví •Nástrojem se stala zdravotní gramotnos

Psychosociální determinanty zdraví - Vladimír Kebza

Determinanty zdraví = faktory, které ovliv ňují zdraví (vn ější a vnit řní) Vn ější (ty, které m ůžeme ovlivnit): životní styl kvalita životního prost ředí úrove ň zdravotnictví a kvalita zdravotní pé če Bylo zjišt ěno, že životní styl má ze všech vn ějších faktor ů nejv ětší vliv Determinanty zdraví Determinanty zdraví jsou faktory ovlivňující zdraví populace. Faktory působící na zdraví rozdělujeme na vnitřní a vnější. Vnitřní faktory genetická výbava jedince získaná od rodičů (výška, porodní váha) pohlavní, věk (ženy mají např. častější sklony ke vzniku osteoporózy než muži

Zdraví - hygpraha.c

Faktory ovlivňující zdraví (determinanty zdraví: 1) genetické faktory 15% 2) enviromentální faktory 15% 3) životní styl 55% 4) systém zdravotní péče 15% Do jaké míry jsme těmto faktorům vystaveni, ovlivňují další proměnné: Sociální třída, gender, země a místo, na kterém lidé žijí. D. Matarazzo (1980, 1982, 1984) vymezil psychologii zdraví jako souhrn specifických vzdělávacích, vědeckých a profesních přínosů psychologie jako disciplíně, k rozvoji a udržování zdraví, prevence a léčení nemocí, k identifikaci etiologických a diagnostických korelátů zdraví v nemoci a příbuzných dysfunkcí, k. Laplace byl jeden hodný pán, který nám vymyslel další algoritmus, jak počítat determinanty matice. K pochopení této kuchařky budeme muset umět vypočítat speciální submatici původní matice. Máme danou matici A a potřebujeme vytvořit submatici,. ¾Životní styl (způsob života) (sociální faktory-chudoba, nezaměstnanost, práce, stres, vzdělání, způsob stravování, pohybové aktivity, abusus drog, alkoholu, kouření..) ¾Genetické faktory (vrozené vady nebo dispozicie ke vzniku nemoci) ¾Životní prostředí (ovzduší,voda, půda, fauna, flora, kvalita potravin,záření, hluk, chemické látky, biologické faktory-infekce

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ A JEHO DETERMINANTY SE ZAMĚŘENÍM NA ŽIVOTNÍ STYL ŽÁKŮ ZŠ DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Václava Houdová Učitelství pro základní školy Vy-Bi Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Michal Svoboda, Ph.D. Plzeň 201 Psychologie zdraví a nemoci. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace studijních oborů na PdF UHK, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036 v Operaním programu Vzdělávání pr Psychosociální determinanty zdraví Autor: Kebza, Vladimír Nakladatel: Academia EAN: 9788020013071 ISBN: 80-200-1307-5 Popis: 1× kniha, brožovaná, 264 stran, česky Rozměry: 15,5 × 23 cm Rok vydání: 2005 (1. vydání

determinant - ABZ.cz: slovník cizích slo

 1. antách zdraví: o nkterých ukazatelích zdravotně rizikového chování, o výživě ě ve vztahu ke zdraví a o vlivech životního prostředí na zdraví. Světová zdravotnická organizace uvádí jako deter
 2. anty 6 / 38. V ypo cet deter
 3. anty zdraví. Deter
 4. anty zdraví zPřehled hlavních tematických okruhů: zZdraví a nemoc - vývoj názorůna jejich pojetí (biomedicínský vs. bio-psycho-sociální, resp. bio-psycho-sociální, spirituální a kulturní model; holistický vs. dynamický vs. sociální vs
 5. anty zdraví školáků v České republice Peter Tavel - Erik Sigmund - Dagmar Sigmundová - Michal Kalman - Zuzana Půžová- HBSC český národní tým Anotace: Příspěvek shrnuje klíčová zjištění ze sběru dat HBSC studie v roce 2010

Sociální determinanty zdraví a nemoc

Úvodní strana - Ministerstvo vnitra České republik

 1. anty zdraví 11 2.3 Podpora zdraví a prevence 12 2.3.1 Podpora zdraví 12 2.3.2 Prevence 13 3. Životní styl 15 3.1 Definice životního stylu (Jitka Machov á) 15 3.1.
 2. zdraví či daleko častěji ekonomice zdravotnických služeb a další cíle v oblasti zdraví považuje v lepším případě za samozřejmé, v případě horším za méně důležité. Zdraví a zdravotnictví má bezpochyby ekonomické souvislosti a důsledky, a to jak na mikro-, tak i mikroúrovni
 3. anty zdraví? Význam slova deter

Hledáte Psychosociální determinanty zdraví od Kebza Vladimír? Dnes objednáte, zítra vyzvednete Skvělý výběr knih, deskových her a dárků Monografie shrnuje hlavní výstupy výzkumu podporovaného agenturou GAČR s názvem Chování zdraví podporující a chování zdraví ohrožující: determinanty, modely, konsekvence. Integruje pět studií rozdělených do jednotlivých kapitol, které řeší problematiku vztahů komponent chování souvisejícího se z Determinanty zdraví Lze definovat jako osobní, spole čenské a ekonomické faktory a faktory životního prost ředí, které významn ě ovliv ňují zdravotní stav jedince, skupiny lidí nebo spole čnosti. Mezi základní determinanty pat ří: • Faktory životního prost ředí (nap ř.: ovzduší, kvalita vody a potravin, klimatick 1.1 Zdraví a jeho determinanty Zdraví není všechno, ale všechno ostatní bez zdraví není niím. Halfdan Mahler Úvodní citovaná věta vypovídá o hodnotě zdraví, vyplývá z ní, že zdraví patří k nejvýznamnějším hodnotám lidského života. Pro je tomu tak? Jsme-li zdraví, jsm

Determinanty zdraví Slovník cizích slo

 1. anty zdraví.. 53 6 Záv ěr zdraví je tou oblastí psychologie, která se v ěnuje porozum ění psychickým vliv ům, které ovliv ňují to, zda člov ěk z ůstane zdráv, pro č neonemocní a jak reaguje na to, když je.
 2. anty zdraví rozdělujeme na vnitřní a vnější (Obrázek 1). K vnitřním deter
 3. ant zdraví na jeho zástupnou proměnou střední délku života. Na datech získaných z Českého statistického úřadu a z Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR jsem provedla vícenásobnou regresní analýzu, jejímž výsledkem bylo určeno, které deter

Determinanty zdraví Determinanty - klíčové faktory s dopadem na zdraví Vrozené - genetická výbava člověka (10-15%) Vlivy životního prostředí (20-25%) Úroveň, kvalita zdravotní péče (10-15%) Životní podmínky, způsob života člověka, sociální vlivy (50-60% Determinanty zdraví Determinanty zdraví jsou faktory ovlivňující zdraví populace. Rozdělují se na: faktory vnitřní - dědiné (= genetická výbava jedince zděděná od rodiů) - pohlavní (např. větší sklon ke vzniku osteoporózy u žen než u mužů Zdraví není všechno, ale všechno ostatní bez zdraví není ničím. (Machová, 2009, str. 12) Zdraví ovlivňuje mnoho faktorů, nazýváme je determinanty zdraví. Tyto determinanty působí na jednice pozitivně (chrání a posilují zdraví) nebo negativně (oslabují zdraví, vyvolávají nemoc nebo poruchu zdraví) 46 K O N T A K T 1 ( 2 0 1 4 ) 4 4 - 4 9Determinanty zdraví u romské populace sociální determinanty zdraví, jako jsou nevyhovující bytové podmínky a s nimi související podmínky hygienické a dálePéče o zdravotní stav etnických menšin je celoevroým nízký socioekonomický status romských komunit [40].tématem, které.

Determinanty zdraví 40% 30% 10% 10% 10% životní styl města -zdraví mladých, zdravé stárnutí, řešení návykových látek, zdravé prostředí, mobilizace partnerů pro zdraví atd. Maximálně konkrétní: cíle -opatření -aktivity. Garant Determinanty zdraví Životní styl (způsob života) - např. životní úroveň, sociální faktory, nezaměstnanost, způsob práce, stres, úroveň vzdělání, způsob stravování, pohybové aktivity, abusus drog i alkoholu, kouření, postoj k vlastnímu zdraví a pée o něj, osobní hygiena, sexuální chování, spotřební chování MAREŠ, Jiří, ed. 30. výročí psychologie zdraví v České republice (1988-2018): sborník příspěvků. Brno: MSD, 2018. ISBN 978-80-7392-289-4. MARKOVÁ, Marie. Determinanty zdraví. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2012. ISBN 978-80-7013-545-7. JANEČKOVÁ, Hana a Helena HNILICOVÁ

Psychosociální determinanty zdraví - Kebza Vladimír

5. BARTÁK, M. (2010) Ekonomika zdraví: sociální, ekonomické a právní aspekty péče o zdraví. Praha: Wolters Kluwer ČR. 224 s. ISBN 978-80-7357-503-8. 6. BARTÁK, M. (2004) Zdravotní stav populace bezdomovců v ČR a jeho determinanty: Bezdomovství v zrcadle veřejné politiky. Kostelec nad Černými lesy : IZPE, s. 1-102. ISSN 1213. podpora a prevence, determinanty zdraví a zdravotní gramotností. Dále je pak velká þást věnována vymezení pojmu výchovy ke zdraví jak z obecného hlediska, kam lze zahrnout WHO, její programy a projekty, tak i z pohledu nového vyuovacího předmětu ve školách Bezdomovství, veřejná politika, zdraví, sociální determinanty zdraví, dotazníkové šetření Keywords Homelessness, public policy, health, social determinants of health, questionnare surve Proto byla p řipravena publikace Systém pé če o zdraví a zdravotní gra-motnost, jejíž text je roz členěn do šesti částí. První část (kapitoly 1-5) jsou zaměřeny na zdraví, jeho měření a determinanty. Druhá část (kapitoly 6-12) je orientována na historii pée o zdraví a na základní metody zdravotní péč. Sociálne determinanty zdravia školákov HBSC - Slovensko - 2005 / 2006 Národná správa o zdraví a so zdravím súvisiacom správaní 11, 13 a 15-roèných školákov na základe prieskumu uskutoèneného v roku 2005/2006 v rámci medzinárodného projektu Health Behaviour in School Aged Children (HBSC) ISBN 978-80-89284-29

Každoročně 7. dubna si připomínáme Světový den zdraví. Co je to zdraví? Zdraví není pouze nepřítomnost nemoci či vady. Je to stav plné tělesné, duševní a sociální pohody, ale také schopnost vést sociálně a ekonomicky produktivní život. Důležitými faktory, které ovlivňují naše zdraví (tzv. determinanty zdraví. Shrnuje hlavní výstupy výzkumu podporovaného Grantovou agenturou ČR v letech 2013-2016 s názvem Chování zdraví podporující a chování zdraví ohrožující: determinanty, modely, konsekvence, registrovaného pod č. 13-19808S Zdraví se často chápe jako absence nemoci, funkcionálně jako schopnost vyrovnat se s denními aktivitami, nebo pozitivně jako způsobilost a podoba balance (vyrovnanosti).V každém organismu je zdraví forma homeostáze.To je stav rovnováhy mezi příjmem a výdejem energie a látky (s možností růstu). Zdraví může též znamenat dobré vyhlídky na přežití 2.1 Zdraví a jeho determinanty Definice: Individuální zdraví (WHO): stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody člověka, nikoliv pouze nepřítomnost nemoci. Veřejné zdraví: zdravotní stav určité populace, skupiny lidí. Je dáno zejména souhrnem přírodních, životních a pracovních podmínek a způsobem života Označení studijního plánu SOCIÁLNÍ A SPIRITUÁLNÍ DETERMINANTY ZDRAVÍ (2020) Povinné předměty (150 kr) Název předmětu. rozsah . způsob ověření počet kred. vyučující dop. roč. profil. základ Kvantitativní metody výzkumu v oblasti sociálních a spirituálních determinant zdraví 30s . Zk ; 12 . p

Zdravotní nauky PhDr. Marie Vrtišková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální práce na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze Registrační číslo projektu: CZ.2.17/3.1.00/3331 1. Předmět psychologie zdraví, vývoj medicínského myšlení, hlavní modely zdraví nemoci 20. a 21. století, holistický přístup ke zdraví a nemoci. Salutogeneze. Pozitivní psychologie. Program Zdraví pro 21. století. 2. Biopsychosociální faktory ovlivňující zdraví a nemoc, nároné situace a závažn Hlavní determinanty zdraví, možnost jejich ovlivnění,.ppt. 390 kB;

Determinanty zdraví souhrnně znázorňuje níže uvedený obrázek (Ministerstvo zdravotnic-tví ýR, 2014b, autoři Dahlgren a Whitehead), ze kterého je zřetelné, že zdraví je výsled-kem interakcí mezi faktory individuálními a spoleenskými : Obrázek 1 - Hlavní determinanty zdraví. Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2014b Ovzduší a zdraví (2.část) determinanty zdraví, zdravotní ukazatele Vážení čtenáři, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě tímto příspěvkem pokračuje v seriálu článků na téma Kvalita ovzduší a ochrana zdraví v Moravskoslezském kraji Z analýzy determinant vyplývá úzké propojení jednotlivých prvků ve vztahu ke zdraví a následnému procesu integrace cizinců. Ačkoli se jedná o determinanty, jejichž vzájemný vliv byl studiemi doložen, je v evroém regionu stále prioritou spíše sociální a ekonomická soběstačnost jedince Determinanty zdraví, které působí přímo na lidský organismus, jsou: životní prostředí (má vliv na zdraví organismu cca z 15 až 25 %), genetický základ (má vliv na zdraví organismu cca z 10 až 15 %), zdravotnický systém (má vliv na zdraví organismu z 10 až 15 %), životní styl (má vliv na zdraví organismu z 50 až 65 %) míře ovlivňují sociální determinanty zdraví, je jim věnována pozornost v 10. kapitole. Do širokého evroého kontextu je zdravotní gramotnost zasazena ve 12. kapitole. Obsahem 13. kapitoly je pozvání na společnou cestu ke zdraví. K monografi i je přiřazeno 8 příloh, z nichž prvních sedm obsahují základní ma

Na významu neustále nabývají i sociální a ekonomické determinanty zdraví a problematika kvality života. Nerovnoměrná věková struktura české populace a její stárnutí mění i strukturu nemocí a vyvíjí tlak na udržitelnost zdravotnických a sociálních systémů. Zlepšení zdraví dět Determinanty zdraví a nemoci (teorie a p řístupy) a determinanty biologické. Determinanty zdraví - sociální - životní zp ůsob a životní styl. Determinanty zdraví - sociální - prost ředí a zdravotnická pé če. 5 hod. (3 hod. p řed., 2 hod. sem.) Lemrová 10 22. 1. 2021 Pátek 13:00-15:15 TD -2.520 Ukazatelé zdravotního stav jedince, vzdává se urité možnosti, jak zdraví zlepšovat. (Maatyová, 2012, s. 11 -12) Durdisová (2005) dále uvádí, že zdraví není trvalý, neměnitelný stav, ale dynamický životní proces, který může být ovlivnitelný níže uvedenými faktory. Tyto faktory jsou obecně nazývány jako determinanty zdraví

Interaktivní vzdělávací workshop „Zdravá 5“ na Pedagogické

1 Zdraví a kvalita života 8 1.1 Determinanty zdraví 9 1.2 Zdravotní gramotnost 10 2 Podpora zdraví jako součást vzdělávání 12 2.1 Implementace problematiky zdraví do kurikula základního vzdělávání 13 2.2 Podpora zdraví ve školním vzdělávacím programu 14 2.2.1 Problematika zdraví v obecné část Zpráva o zdraví 2015, v pořadí již čtvrtá (2001, 2005, 2010 a každoroční aktualizace v mezidobí) sumarizuje fakta a popisuje trendy vývoje zdraví obyvatel v Libereckém kraji, a to včetně determinant. Determinanty zdraví jsou propojeny komplexem velmi složitých vzájemných vztahů životního stylu Determinace (z lat. de-terminare, vymezovat, od terminus, mez, hranice) může označovat: . determinace (logika) - v logice a filosofii o pojmech a jejich vymezení (například definicí) determinace (biologie) - v biologii pro určování rostlin a živočichů, obecně o procesech a dějích, určovaných čili determinovaných okolnostmi, vlivy a příčinam Při posuzování změn v územním plánu byly vytipovány determinanty zdraví, které mohou být posuzovanou politikou dotčeny resp. změněny. Posuzované determinanty respektují Národní strategii Zdraví 2020. Při hodnocení vlivu na zdraví se vycházelo zejména z následujícího rámce

Chování související se zdravím: determinanty, modely a

Citace: Kajanová, A., Mrhálek, T. (2009). Užívání návykových látek jako sociální determinanty zdraví vybraných romských rodin. Adiktologie, (9)4, 214-220. 2009/9/4 PÙVODNÍ PRÁCE ADIKTOLOGIE 215 KLÍÈOVÁ SLOVA: ROMOVÉ - SOCIÁLNÍ DETERMINANTY ZDRAVÍ - ZÁVISLOST Determinanty zdraví: osobní, společenské a ekonomické faktory, faktory životního a pracovního prostředí a faktory životního stylu, které ovlivňují a určují zdravotní stav jedince, skupiny lidí nebo společnosti Politické determinanty zdravia - prípadové štúdie k uvedeným témam MUDr. Zuzana Katreniaková, PhD. Distančná forma - úlohy na vypracovanie zaslané v pdf 11. 20.04.-24.04. Sociálno-ekonomické determinanty zdravia MVDr. Marcela Linková, PhD. Distančná forma - študijný materiál zaslaný v pdf B. PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ Vloženo 2016 1. Cíle, význam a podstata oboru Psychologie zdraví. Psychologie zdraví a duševní hygiena. Zdraví jako proces a stav, subjektivní a objektivní pojetí zdraví. Pojetí zdraví, přehled teorií zdraví. 2. Definice zdraví. Faktory determinující zdraví (vnitřní a vnější determinanty, přímé

Analýza determinant zdraví ve vztahu ke zdravotní politice

Gender, åeny, duevní zdraví, deprese, sociální determinanty zdraví, nerovnosti ve zdraví, sociální epidemiologie, SHARE Abstract Gender inequality is the root cause of the differences in mental disorders prevalence between men and women. The aim of this thesis was to examine social inequalities in mental health, focusin Zdraví, determinanty zdraví, zdravotní péče i zdravotničtí pracovníci ve všech zemích jsou ovlivňováni mocí obchodních společností. Dílčí zájem o dosažení zisku v soukromém podnikání může působit na zdraví, jako např. dostupnost tabáku, alkoholu apod Zdraví - definice, vývoj definic zdraví, modely zdraví, zdraví v holistickém pojetí. Jednotlivé složky zdraví. Determinanty zdraví (vnitřní a vnější faktory) a jejich podíl na zdraví. Definice nemoci, příčiny vzniku nemocí, stádia nemocí. Nejčastější příčiny nemocí a úmrtí v ČR a ve světě

/ZVO/, izolační zeleň /IZ/, zeleň městská a krajinná /ZMK/, parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/, vodní toky a plochy, plavební kanály /VOP/, kultura a církev /ZKC/, nerušící výroby a služeb / tratě a zařízení železničn 2.1 Definice zdraví a nemoci 2.2 Determinanty zdraví 2.3 Podpora zdraví a prevence 2.3.1 Podpora zdraví 2.3.2 Prevence 3. Životní styl 3.1 Definice životního stylu (Jitka Machová) 3.1.1 Životní styl současného člověka 3.2 Výživa (Jitka Machová) 3.2.1 Složky výživy 3.2.2 Nesprávná výživ Zdraví a životní styl dětí a školáků. Publikace názorně vystihuje specifické oblasti chování, které mají významný vztah k tělesnému a duševnímu zdraví dětí a mládeže zejména v oblasti stravovacích a pohybových zvyklostí, kouření, pití alkoholu, úrazovosti, využívání volného času, životní spokojenosti apod DC pole Hodnota Jazyk; dc.contributor.advisor: Dirga Lukáš, Mgr. Ph.D. dc.contributor.author: Lackovičová, Simona: dc.contributor.referee: Pařízková Alena, Mgr.

DETERMINE • Spolufinancován: DG SANCO, 1.Program pro veřejné zdraví 2003-2008 • Trvání: červen 2006 -květen 2010 • Nositel grantu: SZÚ, ČR • Koordinace spolu s: EuroHealthNet, Brusel • Celkový rozpočet1 600 000 EURO, 900 000 grant EK • Cíl: podpořit provádění konkrétních aktivit k ovlivnění sociálních ekonomickýc Determinanty zdraví. 2. O vlivnitelné a neovlivnitelné faktory životního stylu. Zdravotní stav obyvatel ČR. N árodní program zdraví. Zdraví 21 a zdraví 2020. 3. Civilizační choroby. Prevence. Základní ukazatelé zdraví. Instituce vzdělávání - LF, PdF, SZÚ. studii analyzované a hodnocené determinanty byly po konsenzuální konzultaci se zpracovatelem SEA akceptovány jako klíčové. Pro hodnocení dopadu jednotlivých determinant na zdraví obyvatel je ve studii použita obvyklá pětistupňová škála vlivu (-2, -1, 0, +1, +2) definující dopady na zdraví obyvatel o

2.1 Zdraví a jeho determinanty Definice: Individuální zdraví: stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody člověka, nikoliv pouze nepřítomnost nemoci. Veřejné zdraví: zdravotní stav určité populace, skupiny lidí. Je dáno zejména souhrnem přírodních, životních a pracovních podmínek a způsobem života Determinanty zdraví Zdravotní rizika Primární zdravotní péče Prevence Obvodní lékaři Světová zdravotnická organizace Program zdraví 21 Zlepšení zdravotního stavu obyvatel - 10 - Summary Prevention is the most significant implement of the primary health care. We, healt zdraví 2030. Vymezení problematiky veřejného zdraví, determinanty zdraví a jejich aktuální situace v ČR, aktuální zdravotní politika v evroém kontextu. Hygienické požadavky na provoz zdravotnických a sociálních zařízení, ochrana proti šíření infekčních onemocnění, ochrana zdraví při práci. zdraví, která směřuje ke dvěma strategickým cílům: a.zlepšit zdraví lidí a snížit narůstající zdravotní rozdíly mezi sociálními skupinami, b.posílit a rozšířit roli veřejné správy, organizací, institucí, rodin i jednotlivců v péči o zdraví. Zdraví 2020 - Národní strategie ochran

Review article Sociální determinanty zdraví u romské

4 hlavní sociální determinanty: chudoba, nedostatek příležitostí ke vzdělání, nezaměstnanost, sociální nerovnost OCHRANA VEEJNÉHO ZDRAVÍ (Zpracováno podle Komárek L., Provazník K. a kol : Prevence v praxi, 2009) Ochrana a podpora ve ejného zdraví je souhrn inností a opat ení k vytvá ení Diplomová práce se zabývá determinanty zdraví a produkční funkcí zdraví. Je identifikováno pět hlavních skupin determinantů, kterými jsou genetické faktory, faktory životního stylu, sociální a ekonomické faktory, faktory životního prostředí a zdravotní péče

Základy veřejného zdravotnictv

Scribd is the world's largest social reading and publishing site Ve řejné zdravotnictví - kombinované studium (N0988A350 001) 1. ro čník Povinné p ředm ěty Podmi ňující zápisem b) Podmi ňující absolvováním c) Vylu čující d) Zdravotnická psychologie --- --- --- Sociální léka řství a zdravotní a sociální determinanty zdraví Determinanty zdraví Individuální a rodinné determinanty - fyziologické vlastnosti osob (např. věk, výživový stav, invalidita, imunita, genetika), behaviorální vlastnosti (např. rizikové chování, zaměstnání, vzdělání, vnímání rizik) a socioekonomický status (např. chudoba či nezaměstnanost, mezilidské vztahy.

PhDr. Miroslav Barták, Ph.D. - UJE

Determinanty zdraví Životní styl Životní prostředí Genetika Zdravotní Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením reg. č. Z.../././ ñ_ ì ï/ ì ì ì õ ð ï 1.1 Pojem zdraví a nemoc V první kapitole si objasníme pojmy jako je zdraví a nemoc. Zdraví snadno m ůže p řejít do nemoci, která se nevyhne žádnému člov ěku. Zmíníme se i o terminálním stádiu nemoci. 1.1.1 Zdraví Zdraví je definováno podle WHO jako komplexní stav úplné t ělesné, duševní a sociáln zdraví vykazuje toto snížené hodnocení až 60% občanů ČR. * Rakousko, Bulharsko, Německo, Řecko, Španělsko, Irsko, Nizozemsko a Polsko. Zdroje: Kučera et al. Zdravotní gramotnost obyvatel ČR − výsledky Determinanty zdraví. Determinanty zdraví Genetika 15 % Životní styl se na ovliv ňování zdraví podílí min. 50 % Vztah je však vzájemný, zdravotní stav rovn ěž ovliv ňuje životní styl jedince Životní prost ředí 15 % Zdravotnictví 20 % Životní styl 50 % Zdravotní stav-nap ř. fyzickou aktivitu (menší u osob s pohybovým omezením.

Zdraví - Wikipedi

EKONOMICKÉ DETERMINANTY ZDRAVÍ Projekt è. 2006311 je spolufinancován Evroou komisí z programu Community Action in the Field of Public Health 2003-2008 (Program pro veøejné zdra-votnictví), DG SANCO. Trvání: 1. 6. 07-31. 5. 2010 Nositel grantu: Státní zdravotní ústav, Praha Partneøi: celkem 54 (30 základní + 24. Nemoc a invalidita v kontextu životního stylu jako klíčové determinanty zdraví 51 Dynamicky formulovaná diagnóza při posuzování obecné invalidity 61 3. Úvod Motto : Když nevíte kam jdete, je dost pravděpodobné, že dojdete jinam (Lawrence Peter Yogi Berra 2.1 Definice zdraví a nemoci 10. 2.2 Determinanty zdraví 11. 2.3 Podpora zdraví a prevence 12. 2.3.1 Podpora zdraví 12. 2.3.2 Prevence 13. 3. Životní styl 15. 3.1 Definice životního stylu (Jitka Machová) 15. 3.1.1 Životní styl současného člověka 1 PDF | Mnohé děti, žáci, ale i studenti se velmi liší v tom, jak se vyrovnávají se zátěží, kterou jim přinášejí povinnosti spojené se školou. Kromě... | Find, read and cite all.

1. Podpora a ochrana zdraví, výchova ke zdraví, zdravotní politika Časový rozsah: 2 hodiny Cíle seznámit studenty s hlavními východisky podpory zdraví (hlavní příčiny nemocnosti, multifaktorová koncepce neinfekčních onemocnění, determinanty zdraví, nedostatky v oblast 1.2 Determinanty zdraví Determinanty zdraví jsou faktory, které pozitivně nebo negativně působí na zdraví lidí. Tyto faktory jsou příiny a podmínky působ ící komplexně na zdraví þlověka a můžou pů-sobit přímo nebo zprostředkovaně, s tím že se vždy ovlivňují. Jak uvádějí ýeledová • Výrazný vliv na zdraví mají podmínky, do nichž se lidé rodí, v nichž vyrůstají, učí se, pracují, odpočívají i stárnou. Zlepšení takových podmínek je velmi důležité pro zlepšení zdraví lidí. Sociální determinanty zdraví, jejich studium a zvládání, patří k důležitým tématům ochrany a podpory zdraví 1 1 ÚvodnÍ slovo 3 2 zdravÍ a zdravotnÍ stav obyvatel 4 2.1 demografickÉ ukazatelÉ 4 2.1.1 obyvatelstvo - vÝvoj obyvatelstva 5 2.1.2 vĚkovÁ struktura obyvatelstva - vÝvoj vĚkovÉ struktury 7 2.1.3 nadĚje na doŽitÍ (stŘednÍ dÉlka Života) 10 2.1.4 index stÁŘÍ 12 2.1.5 poČet ŽivĚ narozenÝch dĚtÍ, porodnost a poČet potratŮ 1 Úloha sociálního prostředí jako vysoce významné determinanty zdraví je všeobecně akceptována. Jsou zkoumány a prokazovány některé charakteristické diference ve zdravotním stavu různých sociálních skupin, vymezených např. výší příjmu, životním standardem Otázka: Bio-psycho-sociální model zdraví Předmět: Ošetřovatelství Přidal(a): vnl.xf Bio-psycho-sociální model zdraví Člověk jako bytost bio-psycho-sociální, bytost holistická, ne pouze souborem částí a procesů. Holismus je odvozený z řeckého slova, které znamená celek. Holistická teorie vidí živé organismy jako jednotné celky v interakci, které jsou takto více.

 • Bolest v pravém podbřišku na dotek.
 • Aboriginci zvyky.
 • Hydraulické kleště.
 • Z pohádky do pohádky.
 • Mazda 5 1.8 rozvody.
 • Hiv test doma.
 • Hodinová předpověď počasí české budějovice.
 • Lego star wars: the force awakens platformy.
 • Koncovky podstatných jmen rodu středního pracovní list.
 • Alza neo sluzba.
 • Lexus modely.
 • Zatěžovací charakteristika transformátoru.
 • Resekce sigmoidea.
 • Výstavní stánek pronájem.
 • Hvězdná brána sleduj filmy.
 • Vyhřívané autopotahy.
 • Sarah jessica parker rozhovor.
 • Vmc let.
 • Metr na měření.
 • Mahá vatčirálongkón.
 • Phentermine 37,5 mg 1 balení 30 tablet.
 • Domov mládeže praha 9.
 • Návrat do budoucnosti 2015.
 • Francouzský toast.
 • Hadí dřevo.
 • Ray liotta filmy.
 • Flora a fauna ameriky.
 • Hard reset huawei y6.
 • 34 tt miminko.
 • Nejdůležitější uzly.
 • Taneční trutnov elschek.
 • Srážkoměr výroba.
 • Tuniky a topy.
 • Recept na zadělávaný květák.
 • Sapeli obtus.
 • Luxusní postele hastens.
 • Obraceč oz 454.
 • Guy fawkes night.
 • Přečasování titulků program.
 • Patrová postel ikea stora.
 • Ocel vlastnosti.