Home

Jan železný biskup

Jan XII. Železný († podzim 1430) je český římskokatolický duchovní, biskup litomyšlský (1390-1418) a olomoucký (1418-1430), administrátor pražský (1421-1430) a kardinál (od 1426). Byl významným účastníkem kostnického koncilu a rozhodným odpůrcem husitů, s nimiž válčil na poli duchovním i světském Jan XI.Šablona:Zdroj? (XII.) Železný jako olomoucký biskup, předtím Jan IV. jako litomyšlský biskup (kolem poloviny 14. století, pravděpodobně Praha — 9. října 1430 Ostřihom), byl český pozdně středověký biskup a později kardinál, Husův odpůrce a účastník kostnického koncilu

Jako biskup olomoucký se postavil vší silou, s oporou v části kapituly a u dolanských kartuziánů, proti dravému přívalu, jenž se valil do jeho diecéze, a osobně bojoval proti husitům v čele svých manů a žoldnéřů; odtud jeho příjmení Železný, protože biskup Jan byl i statečný voják Jan Železný, český duchovní, biskup litomyšlský od roku 1388 a olomoucký od 1418. Ctižádost a touha být arcibiskupem ho spojila se Zikmundem Lucemburským proti Václavu IV. Proslul jako nepřítel Husův (svědčil proti němu i v Kostnici) a jeho stoupenců, které pronásledoval a v zajetí mučil jako kacíře Tohoto shromáždění se biskup Jan Železný raději nezúčastnil a poslal alibistický dopis arcibiskupovi Konrádu z Vechty, v němž se staví za výše uvedená stanoviska a navíc ještě přidal svá doporučení: - ustanovit místokancléře univerzity, který by mapoval bludy mistrů a studentů a určoval způsob jejich náprav Poté, co se Konrád z Vechty 21. dubna 1421 veřejně přihlásil ke Čtyřem artikulům pražským, mu vypověděli poslušnost olomoucký biskup Jan XII. Železný i litomyšlský biskup Aleš z Březí, papež na něj uvalil klatbu a zřekla se ho svatovítská kapitula i kněžstvo věrné katolické církvi. V letech 1423-1425 zastupoval stranu podobojí při jednání s katolíky

Město Kroměříž | Půjčovna koloběžek Moravský kras

Jan XII. Železný - Katopedi

Jan Železný v našich článcích. Legendární čeští olympijští vítězové. 17. 7. 2016 13:00 Představujeme vám 4 legendární sportovce, kteří proslavili naši zem na letních olympijských hrách.více. Barbora Špotáková čeká miminko. 13. 11 Jan Železný Jan XII. Železný jako olomoucký biskup, předtím Jan IV. jako litomyšlský biskup (kolem poloviny 14. století, pravděpodobně Praha — 9. října 1430 Ostřihom) byl český pozdně středověký biskup a později kardinál, Husův odpůrce a účastník kostnického koncilu

Jan Železný, kterému přezdívají Plechovka už má za sebou jedno manželství. Poprvé se oženil v roce 1987. S manželkou Martou, se kterou má syna a dceru, se rozvedli po 20 letech. Bývalý olympijský vítěz má za sebou také vážný vztah, který ovšem svatbou neskončil Husité začali pronásledovat katolické kněze a biskup Jan musel utéci před kališníky do Uher, kde pobýval král Zikmund, který mu nabídl uvolněné biskupství ve Vácu. Biskup Jan kardinál Železný zemřel 9.10.1430 v Ostřihomi v Maďarsku Olomoucký biskup Jan Železný a Zikmund Lucemburský. Příspěvek k poznání Zikmundovy spojenecké sítě v českých zemích a jeho dvorských struktur. Title in English: Bishop of Olomouc Jan Železný and Sigismund of Luxembourg. A contribution to the knowledge of Sigismund's allied networks in the Czech Lands and his court structure ELBEL, Petr. Olomoucký biskup Jan Železný a Zikmund Lucemburský. Příspěvek k poznání Zikmundovy spojenecké sítě v českých zemích a jeho dvorských struktur. Studia Mediaevalia Bohemica, Praha: AV ČR, Filosofický ústav, 2014, roč. 6, č. 1, s. 17-68. ISSN 1804-0977. Další formáty: BibTeX LaTeX RI Č Olomoucký biskup Jan Železný a Zikmund Lucemburský Příspěvek k poznání Zikmundovy spojenecké sítě v českých zemích a jeho dvorských struktur Petr.

Jan XII. Železn

Jan Železný (16. 6. 1966 Mladá Boleslav -) Povolání: atlet. Zdroj:Wikipedie. Přidat komentář nebo obrázek. Jan Železný (zemř. 1430) Povolání: kardinál. Narozen v Praze, zemřel 9. 10. 1430 v Ostřihomi (Maďarsko). Litomyšlský a olomoucký biskup, církevní diplomat. V roce 1426 jmenován kardinálem Portaro - Webový katalog knihovny. System version {{portaroVersion.date | date:'d.M.yyyy H:mm:ss'}} ({{portaroVersion.branch}} {{portaroVersion.value}} Kniha Železný Jan vychází z předpokladu, že zatímco dědictví obecně je uloženo v instinktech, konkrétní minulost lidstva lze odkrýt v příbězích, a vrací se tedy k pohádce bratří Grimmů Železný Jan, jež se sama ovšem opírá o legendu starou několik tisíc let

Biskup Jan Železný se stal zastáncem světského panování církve a odpůrcem mistra Jana Husa. Od ledna 1415 se účastnil koncilu v Kostnici, kde vyžadoval zákaz přijímání pod obojí způsobou. Před koncilem také vystupoval jako jeden z žalobců proti Janu Husovi Litomy lsk , pozd ji olomouck biskup Jan, zvan elezn , [1] odp rce Hus v a hlavn bojovn k proti husitstv na Morav , se pravd podobn narodil v Praze, ale datum jeho narozen n m nen zn mo. Poch zel z ejm z pra sk ho patricijsk ho rodu Bene ovsk ch (Beneschauer ); jeho otcem byl asi H na mlad Bene ovsk , kter byl v letech 1379-1381 starom stsk m radn m a kter byl snad tak lenem bratrstva obru e. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity je jednou z devíti fakult Masarykovy univerzity. Zároveň je též jednou ze čtyř nejstarších fakult, jež vznikly při založení Masarykovy univerzity v roce 1919 Seznam olomouckých biskupů a arcibiskupů. Návaznost olomouckého biskupství na jeden ze tří biskuých stolců, zřízených po roce 898 v rámci obnovení moravsko-panonské církevní provincie, je sporná. O olomouckých biskupech z 10. a 11. století až do roku 1063 (označeni kurzívou) jsou jen útržkovité zmínky v pramenech, datace je orientační

Jan Železný Žil(a): ?70. léta 14. st. - 9. 10. 1430 Popis: Původ Jana, řečeného Železný není zcela jistý. Zdá se, že pocházel z pražšské měšťanské rodiny Beneschauerů. Jeho otcem by tak byl Hána Beneschauer a matkou Anežka z rodiny Leitmeritzerů Olomoucký biskup Jan Železný a Zikmund Lucemburský Bishop of Olomouc Jan Železný and Sigismund of Luxembourg. A contribution to the knowledge of Sigismund's allied networks in the Czech lands and his court structures In the first half of the 1420s, Jan Železný was an important link in Sigismund's military coalition, but in the. Petr Elbel (Masaryk University, Brno), Olomoucký biskup Jan Železný a Zikmund Lucemburský. Příspěvek k poznání Zikmundovy spojenecké sítě v českých zemích a jeho dvorských struktur (Bishop of Olomouc Jan Železný and Sigismund of Luxembourg. A contribution to the knowledge of Sigismundʼs allied networks in the Czech Lands and.

Jan IV. (biskup litomyšlský) (1388-1390) Jan V. (Bucek) Železný (1390-1418) 1418-1420 administrátorem olomoucký biskup Jan XII. Železný. Aleš z Březí (1420-1441) - od 1425 diecézi fakticky neřídil, stejně jako jeho nástupci Matěj Kučka OPraem (1441-1449) Beneš ze Svitav (před 1453-po 1457) (administrátor) Jan (1458. Naštěstí už neslyšela, že její pohřební obřad v Prešpurku celebroval biskup Jan Železný z Litomyšle, pravá ruka papežského legáta Fernanda z Lucy - oba kněží žili ve vyhnanství, neboť jim papež kladl za vinu, že nedokázali v Zikmundově křižácké výpravě vzbudit potřebné sebeobětavé nadšení, které by. Jak praví kronikář, biskup Jan Železný použil nevídané obléhací zbraně, patrně dělostřelectvo, a Černé Hoře boural hradby. Vaněk Černohorský požádal o třídenní příměří a čekal na posilu husitů z východních Čech. Nedostavili se a Jan Železný obnovil dobývání Jan Železný, †9. 10. 1430, vůdce č. kat. duchovenstva proti husitům. Asi od 1391 biskup v Litomyšli, od 1418 v Olomouci, 1426 kardinál Ve svrchovaném nebezpečí se mezi obhájci města objevil biskup Jan Železný, aby bojujícím dodal odvahy. Nebyl u lidu oblíben pro svou hrabivost, lakotu a jiné nectnosti. Tedy právě pro ty vlastnosti, proti kterým husité tak nemilosrdně bojovali, když žádali, aby přestala moc panstva a panování kněžstva

olomoucký biskup Jan Železný dozvěděl od zajatých husitů o slibu Prokopa Holého o poledních zvonech. Biskup proto dal zvonit na zvony kostela sv.Václava ještě před polednem a husitský vůdce Prokop Holý se svým vojskem odtáhl, nechtěje porušit své vlastní slovo. Biskup tak zachránil Olomouc před pleněním Právě Jindřich Železný a pražský biskup Jan IV. z Dražic se vypravili s touto žádostí za Janem Lucemburským až do italské Parmy, kde dosáhli jeho souhlasu s Karlovým návratem do Čech. Karel IV. se od počátku roku 1334 ujal vlády v Čechách s titulem markraběte moravského Biskup Jan Železný se stal zastáncem světského panování církve a rozhodným odpůrcem mistra Jana Husa a husitství vůbec. Od ledna 1415 se účastnil koncilu v Kostnici. Před koncilem také vystupoval jako jeden z žalobců proti Janu Husovi V polovině 12. století pozval olomoucký biskup: Jindřich Zdík řád premonstrátů do Litomyšle. Premonstráti dosáhli veliké hospodářské a kulturní úrovněa proto byla Litomyšl povýšena na město. Město bylo husity napadnuto ve 2 vlnách, a účinky byli ničivé. O to se hlavně zasloužil Jan Železný(ne bývalý atlet!)

Jan Železný: Číměř Biskup varadinsky Jan IV. , asi 1431 -1509. Dekuji ; Vlasta 2.2.2020 19:27:47 Téma: ČR (Obecná diskuze) Pro úplnost Josef Paroubek původem a rodák ze Všerub. Vlasta 2.2.2020 08:46:42 Téma: ČR (Obecná diskuze) Hledám kontakt na. Tohoto zasedání se účastnil už i biskup Jan Železný, což dokládá jeho přítomnost v Kostnici. 8. dubna prohlásil král Zikmund všechny glejty udělené pro příchod do Kostnice za neplatné pro jejich údajné zneužívání. Asi šlo o bezprostřední reakci na počínaní Jeronýmovo, současně se tím však vyřešily. Václava), kde biskup Jan Železný vystavěl kamennou klášterní stavbu (husity byl vypálen, zachovala se pouze jedna sklenutá místnost, zřejmě konvent, dnes sloužící jako obřadní síň; po odchodu řeholníků do Olomouce byl klášter za renesance lichtenštejnskou vrchností přestavěn na zámek a přeměněn na sídlo.

Olomoucké biskupství vzniklo v roce 1063 znovuobsazením moravského biskupství Metodějova z roku 869, nyní se sídlem v Olomouci. V období do roku 1063 zmiňují historické prameny několik jmen moravských biskupů, mimo jiné Jana, Silvestra nebo Vracena Biskup Jan Železný. Zdroj: Wikimedia Commons. Betlémská kaple. Zdroj: Wikimedia Commons. Dekret kutnohorský. Zdroj: Wikimedia Commons. Oltářní křídla z Roudník s výjevem umučení sv. Šebestiána a upálení Jana Husa; před rokem 1486 (výřez) - OP 4336. Zdroj: Husitské muzeum v Táboř

Olomoucký biskup Jan Železný (portrét z Paprockého Zrcadla slavného markrabství moravského, 1593). Pražské vysoké učení, na jehož půdě se česká reformace zrodila, si i nadále udržovalo klíčové postavení v husitském hnutí. Také univerzita veřejně odsoudila popravu svých dvou mistrů Husa a Jeronýma Litomyšlský biskup Jan IV., Yeëený Železný, byl vedle biskupt Jana ze StYedy a Alberta ze Sternberka jednou z nejvýznamnëjších osobností na litomyšlském biskuém stolci. O poðátku episkopátu tohoto biskupa vedou historikové dlouholetý spor, který se nezdaFilo do souõasnosti spolehlivë vyYešit

Jan XI. (XII.), Železný Arcidiecéze olomouck

Administrátorem se stal olomoucký biskup Jan Železný, po něm jeho nástupce Kuneš ze Zvole, od 1434 zůstalo biskupství až do 1561 neobsazeno; správu pražského arcibiskupství řídili administrátoři z řad pražské kapituly. Litomyšlské biskupství de facto zaniklo 1421, a Když se tato jeho slova dozvěděl olomoucký biskup Jan Železný, nechal zvony odbíjet již v jedenáct hodin. Od té doby má být zvonění stále posunuté. Tato pověst je však nepravdivá, protože je toto odbíjení přímo v souladu s liturgickými zvyklostmi

Biskup Jan Železný se stal zastáncem světského panování církve a rozhodným odpůrcem mistra Jana Husa a husitství vůbec. Od ledna 1415 se účastnil koncilu v Kostnici, kde vyžadoval zákaz přijímání pod obojí způsobou Moderátor Železný vmetl Zemanovi metály pro estébáky. Mynář ve stížnosti ČT ujel biskup Václav Malý, astrofyzik Jiří Grygar, ředitel divadla Semafor Jiří Suchý, režisér Jan Svěrák nebo herec Bolek Polívka. Zdůrazňují, že Česká televize podle nich obstála v koronavirové krizi Hlavní důkazy obžaloby poskytli soudu pochopitelně čeští kněží, především právník papežské kurie Michal de Causis, litomyšlský biskup Jan Železný a - bývalý děkan pražské teologické fakulty Štěpán Páleč Olomoucký biskup Jan Železný a Zikmund Lucemburský. Teprve po roce 1391 se Jan Železný znovu objevuje v domácích pramenech. Snad právě kontrast mezi chudobou pramenů z let 1389-1391 a. Jan XII. Železný 1416-1430 Konrád III. ze Zvole 1430-1434 Pavel z Miličína 1434-1450 Jan XIII. 1450-1454 Bohuslav ze Zvole 1454-1457 Protáz (Protas) Černohorský z Boskovic 1458-1484 Jan Filipec z Prus 1484 Jan XIV. Vitic 1478-1489 (administrátor, odešel jako biskup do Vesprému) Jan XV. Borgia 1493-1497 (administrátor, vzdal se úřadu

Jan Železný - leporelo

Toačoa Jan Toačoský z Cimburka, jeden z ůdců husitské stran Ç na Moraě. V Olomouci, středisku kontrareoluce na Moraě, bli několik dní před Husoou smrtí upáleni jeho stoupenci, kněz Jan a nejmenoaný student pražské unierzit. Zuřiým odpůrcem husitstí bl také olomoucký biskup Jan Železný Tehdejší olomoucký biskup Jan Železný, který byl předtím biskupem litomyšlským, se podílel na kostnickém sněmu a na odsouzení Jana Husa. Není tedy divu, když husité vtrhli na území tohoto biskupa a strašně vyplenili jeho lenní statky - a Křižanov k nim také patřil. Hrad Mírov považovali za nedobytný, a tak odtáhli Jan Železný, litomyšlský biskup v letech 1388-1418 rozvoj Litomyšle a litomyšlského biskupství archivní fond Archiv města Litomyšl články Neznám Články na Krkonošský deník se štítkem Jan Sedlák (biskup

Katedrála sv

www.husitstvi.cz • Zobrazit téma - Jan Železn

Seznam pražských biskupů a arcibiskupů - Wikipedi

Litomyšl (něm. Leitomischl) je město na samém východě Čech v Pardubickém kraji, 18 km severozápadně od Svitav. Má přes 10 tisíc obyvatel. Historie První zmínka o Litomyšli se vztahuje k roku 981 v Kosmově kronice české, která ale vyšla až ve 12. století. Tehdy na litomyšlském návrší stával strážní hrad střežící panství Slavníkovců a nedaleko. Další významný olomoucký biskup Jan Železný patřil k tvrdým protivníkům husitství a má hlavní zásluhu na tom, že se toto fanatické destruktivní hnutí na Moravě tolik nerozšířilo jako v Čechách. V roce 1777 pak bylo olomoucké biskupství povýšeno bulou papeže Pia V. na arcibiskupství 24. červen je den, kdy má Jan dle českého kalendáře svátek. Proto je středa 24. 6. 2020 dnem, kdy společně oslaví svátek neboli jmeniny, celkem 294669 českých nositelů jména Jan. (statistika Ministerstva vnitra ČR 2016 O posledních událostech v Kostnici referoval biskup Jan (později nazývaný Železný) v listech z 11. července, adresovaných českému králi Václavovi a pražskému arcibiskupu Konrádovi. Dva týdny po Husově smrti přednesl Gerson zásadní projev, v němž shrnul dosavadní práci sněmu a vytyčil jeho další směrování Jan. Jméno, které nosí plejáda českých osobností... SLAVNÍ NOSITELÉ JMÉNA JAN * Jan Bauch. (16. 11. 1898 Praha - 9. 1. 1995 Praha) - malíř, sochař, ilustráto

Olomoucký biskup Jan Železný a Zikmund Lucemburský Příspěvek k poznání Zikmundovy spojenecké sítě v českých zemích a jeho dvorských struktur (Příspěvek byl přednesen 3. října 2007.) Dr. des. Silke Marburg (Institut für Europäische Geschichte Mainz) Florenz - Neapel - Turin - München - Prag - Wie Nakonec ho musel kostnický biskup napomenout, aby nesloužil mše a nekázal. V Kostnici čekalo Husa nemilé překvapení, protože na koncil dorazili i protiviklefovští Češi - litomyšlský biskup Jan Železný, známý pražský řeholník doktor Mařík Rvačka, Husův bývalý učitel Štěpán z Pálče, mistr Jan z Hradce. 100 0 _ ‎‡a Jan Železný, ‏ ‎‡c kardinál, ‏ ‎‡d -1430 ‏ 100 0 _ ‎‡a Johannes ‏ ‎‡c de Bucca ‏ ‎‡d -1430 ‏ 4xx's: Alternate Name Forms (44 Jan Železný s Tomášem Dvořákem na slavnostním odhalení sochy Josefa Masopusta u pražské Julisky v květnu 2012 Jan Železný (* 16. června 1966 Mladá Boleslav) je bývalý český atlet, oštěpař. Jan I. (biskup olomoucký) Jan I., OSB (Johann I. von Breunau / z Břevnova, - 25. listopadu 1085) byl v letech 1063-1085.

Jan je druhé nejčetnější české křestní jméno a také druhé nejčastější české mužské jméno novorozenců. Pochází z hebrejského, Jo-chanan, což znamená Hospodin je milostivý. Zdrobněliny jména Jan Honza, Honzík, Honzíček, Jenda, Jeníček, Jeník, Janík, Janíček, Janek, Jéňa Varianty jména Jan Veřejný portál zprostředkovávající divadelní informace, které eviduje Institut umění - Divadelní ústav ČR / Portal publishing data collected by Arts and Theatre Institut of Czech Republi Články na Jablonecký deník se štítkem Jan Sedlák (biskup Biskup Jan ze Středy má ve štítu šest kuželů v rozestavení čtyři v horní řadě a dva ve spodní a kromě vyjímek to už tak zůstalo. Kardinál a olomoucký biskup Jan zvaný Železný (1418-1430) má na štítu s kužely postavenu mitru

Jan XI. Železný, 29. biskup olomoucký 1418-1430. Znak je na dvou štítech. První je červený se šesti stříbrnými kužely (4, 2). Na prvním štítu je mitra. Druhý štít je stříbrno-černě polcený s modrým břevnem. Za štítem je svisle postavena berla závitem doprava Biskup Jan Železný poté svěřil blanenskou zástavu Janu Strnišťovi ze Studnic. Roku 1424 prošla panstvím husitská vojska, o hradu toho roku prameny mlčí, předpokládá se však, že byl husity neúspěšně obléhán. Obdobně byl podle Pilnáčka dobyt roku 1431, kdy okolí Brna důkladně vyplenily oddíly Prokopa Holého.. Poslední biskup Jan Železný, svědčil proti Janu Husovi na koncilu kostnickém. Sláva litomyšlského bikupství končí dobytím Litomyšle, litomyšlského hradu a vypálením samotného sidla biskupství litomyšlského hradeckými Orebity roku 1426. Po válkách husitských stává se Litomyšl sídelním místem Kostků z Postupic.

Jan Železný OSOBNOSTI

Od roku 1416 drží Blansek Vilém Zajíc z Valdeka, který dne 1. 11. 1420 padl stejně, jako ostatní moravští šlechticové, v bitvě pod Vyšehradem. V této době je biskupem významný odpůrce husitů Jan Železný, který blanenský statek předává bratřím Janu a Ondřeji ze Studnic Biskup Jan XII. Železný a jeho spojenec Přemysl I. Opavský se dostalido defenzívy. V letech 1427-1431 ovládli husité i město Opavu. České země za husitských válek Baroko. V 16. století byla Opava silně zasažena reformací a většina obyvatel náležela v předbělohorském období k protestantům. V 17. století už město.

V době husitských válek byl pánem Kroměříže olomoucký biskup Jan XI. přezdívaný Železný. Jan XI. si přezdívku vysloužil proto, že byl více vojákem než knězem a v brnění hájil zájmy Zikmundovy proti husitům. Svým postojem si získal mnoho nepřátel mezi husitskou šlechtou, což mělo také za následek dobytí. Do Kostnice přicestoval jen Štěpán Páleč a jeho družinu doplňoval litomyšlský biskup Jan Železný. V Kostnici se ukázalo, že Páleč se už postavil proti Husovi a stal se jedním z žalobců proti Husovi. Poslední XV. zasedání kostnického koncilu se konalo 6. července 1415. Po přečtení dosavadního průběhu procesu byly.

Co si budeme namlouvat, střední Evropa po dlouhá staletí hrála roli ochranného valu před expanzí odlišných civilizací a kultur z východu. Otázka obrany.. Tyž biskup - Jan IV., řečený Železný - jej osvobodil v roce 1412 od odúmrtí. Po faktickém zániku litomyšlské diecéze přešel Újezd do majetku světské vrchnosti. V roce 1547 bylo litomyšlské panství konfiskováno Kostkům z Postupic v souvislosti s prvním protihabsburským odbojem

Jan Železn

 1. Olomoucký biskup Jan Železný a Zikmund Lucemburský. Příspěvek k poznání Zikmundovy spojenecké sítě v českých zemích a jeho dvorských struktur. Studia Mediaevalia Bohemica , Praha: AV ČR, Filosofický ústav, 2014, roč. 6, č. 1, s. 17-68
 2. Olomoucký biskup Jan Železný a Zikmund Lucemburský. Příspěvek k poznání Zikmundovy spojenecké sítě v českých zemích a jeho dvorských struktur (středa 3. října 2007 od 16 hodin).
 3. V těchto dobách vytlačoval jeden druhého a poněvadž biskup Litomyšlský Jan Železný se svými spojenci nebo jeho ukrutný hejtman Martin Brázda, neustále činili k Liticům, Žampachu, Potštejnu výpady, byla Borovnice vypálena a rozmetána. Zůstala několikráte pustou, bez majitele. Když ze sutin povstala, stihl ji podobný.
 4. Foto dne - Olomouc, řeka Morava, Nové Sady, vysoký stav, povodňový stupeň, kachna, kachny, věte

Zaslání zapomenutého hesla. Jste-li smluvním klientem Fotobanky ČTK, kontaktujte nás emailem na podpora@ctk.cz nebo volejte +420 222098262.. Odesla Husité pak dále pokračovali do Horních Uher a poté útočí na Slezsko, kde dobývají například Hlucholazy a Břeh. Po úspěších husitů odchází jejich velký odpůrce biskup Jan XI. Železný do Uher, protihusitská fronta na severní Moravě se tak úplně rozpadla. Hejtmanem se místo odstoupivšího Haška stává Jan z Lomnice This page was last edited on 5 October 2019, at 07:37. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply Arnošt z Pardubic: 1443-1364: arcibiskup od 1344: Jan Očko z Vlašimi: 1364-1378: abdikoval: Jan z Jenštejna: 1378-1396: abdikoval: Olbram (Volfram) ze Škvorc

Jan Železný se podruhé oženil

Jan Železný : Oldřich Vykypěl, Neuveden Biskup augšpurský : Jan Pivec , Saša Rašilov , Karel Pavlí Železný, město značně trpí pod náporem husitských vojsk. Biskup Stanislav I. Thurzo zahájuje na přelomu 15. a 16. století přestavbu původně gotického hradu na zámek. V roce 1550 uděluje biskup Jan Skála z Doubravky, který byl i významným historikem a spisovatelem, výsady kroměřížskému mlynářskému cechu Dobrozdání Husovo, z venkova jím do Prahy poslané, obsahující návrh podmínek k smíru, o kterýchž dne to. února 1413 Jan Železný, biskup Litomyšlský, velice nepříznivé vyjádření učinil, jest přítomný list Jan Železný: Neuveden (Neuvedeno) Biskup tridentský: Josef Gruss (Vlastní) Biskup kostnický: František Velebn. Jan (stgr. Ἰωάννης od hebr. rdzenia יחנ - łaska) - imię męskie pochodzenia biblijnego.Po hebrajsku יוחנן (Jochanan) oznacza Jahwe jest łaskaw.Według Ewangelii imię to nosił prorok Jan Chrzciciel oraz apostoł Jan Ewangelista.Zostało ono przejęte najpierw do greki, a potem do łaciny. Rozpowszechniło się we wszystkich krajach chrześcijańskich

Závod - sv

Církevní historie (katolická) - Diecéze v České republice

Úterní charitativní fotbalový zápas mezi Českým kněžským týmem a jedenáctkou bezpečnostních sborů města Ostrova se vydařil. Spokojeni byli nejenom samotní hráči, ale i početné řady diváků. Velmi mě.. Jan Očko z Vlašimi (1378, P) Jan XI. Železný (1426, O) František z Dietrichštejna (1599, O) Zbyněk Berka z Dubé (1606, P) Arnošt Vojtěch z Harrachu (1626, P) Wolfgang Hanibal Schrattenbach (1711, O) Ferdinand Julius Troyer (1747, O) Antonín Theodor Colloredo-Waldsee (1803, O) Maria Tadeáš Trauttmansdorf (1816) Rudolf Jan (1818, O Jan z Moravy byl nemanželský syn moravského markraběte Jana Jindřicha Lucemburského, biskup litomyšlský a olomoucký , patriarcha akvilejský

Olomoucký biskup Jan Železný a Zikmund Lucemburský

Články na Jablonecký deník se štítkem Jan Sedlák (biskup) Články na Jablonecký deník se štítkem Jan Sedlák (biskup) Vybrané články pro vás zdarma. To nejzajímavější z Česka i ze světa každé ráno do Vaší emailové schránky. Děkuji, již jsem odběratelem Články na Liberecký deník se štítkem Jan Sedlák (biskup

Pevnost hradu se prokázala v husitských válkách, kdy ho několikrát marně obléhal Zikmund i olomoucký biskup Jan XII. Železný, neboť Boček byl nakloněn husitům. V druhé polovině 15. století byl hrad v zástavě Cimburků a velmi utrpěl začesko-uherských válek, když se jej v roce 1486 zmocnil uherský král Matyáš Je to dobrá a radostná zpráva zároveň, protože spravedlnost zvítězila nad komunistickým totalitním bezprávím. Kroměřížský zámek s Podzámeckou a Květnou zahradou, jež jsou zapsané na seznamu památek UNESCO, se znovu stanou majetkem římskokatolické církve, respektive olomouckého arcibiskupství, kterému po staletí patřily S Italem v kuchyni na candátovi, byl Jan Saudek. V pořadu S Italem v kuchyni byl dalším Emanuelovým hostem slavný fotograf Jan Saudek , pro kterého se rozhodl 8. 9. 2011 9:03 Jan Mare

Města Otakarova: Otakarův kříž

Biskupi ołomunieccy. 53 kontakty. Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™! Zainstalu Toto je seznam biskupů litomyšlské diecéze. Vznikla roku 1344 současně s povýšením pražského biskupství na arcibiskupství a stala se její sufragánní diecézí. Biskupství v Litomyšli zaniklo za husitských válek a roku 1973 bylo obnoveno jako biskupství titulární Vztah k biskupství Vratilavskému pak měl již jen olomoucký biskup Jan Železný, který se stal administrátorem v Praze. Ostatně získal kardinálský klobouk a za života Konráda Olešnického společně se svými nástupci Konrádem III.ze Zvole (1431-1434) a Pavlem z Miličína, stáli na straně císaře a českého krále Zikmunda. Tomáš Jan Pešina z Čechorodu, biskup samandrienský a děkan svatovítské kapituly, na základě palatinátu uděleného mu císařem Leopoldem I. ve Vídni 30. ledna 1668, povyšuje Wenceslaa Franciska Antonia Schrettera do šlechtického stavu, uděluje mu erb a prediiká Biskup Jan Brunonis (Hanek Brunův, 1340-1407/1409) z Kamene Slezského (Kamień Śl ą ski u Opole), pocházel ze staré šlechtické rodiny ve Vratislavi (Wroc ł aw), od 1360 písař a sekretář císaře Karla IV., pronotář Václava IV., v letech 1375-1386 probošt v Lubuši, 1381-1384 královský podkomoří, 1386-1394 kamminský biskup.

 • Lebeční švy.
 • Maus cobi.
 • Pranky na sourozence.
 • Halucinogeny zkušenosti.
 • Rajčatová omáčka bez masa.
 • Tm lewin eshop.
 • Transformers 3 bombuj.
 • Deratizace chomutov cena.
 • Rekonstrukce domu svépomocí.
 • Skládací dveře dvoukřídlé.
 • Fitko praha 10.
 • Hubnuti vysledky.
 • Webmaster plat.
 • Patagonie tričko.
 • Křik páva mp3.
 • Renovace starého nábytku svépomocí.
 • Zetor ceník 2018.
 • Doors of stone 2018.
 • Hračky pro čivavy.
 • Listerioza zoonoza.
 • Deník anne frankové online.
 • Youtube mangoworms.
 • Hnojivo na chřest.
 • Facebook emoji smile.
 • Fio banka pobočky praha 8.
 • Cortelazzi restaurace menu.
 • Hornický skanzen stříbro.
 • Misfits cz titulky.
 • Mount mitchell.
 • Římanka.
 • Czech dance tour 2018.
 • Ambiderman.
 • Video filters online.
 • Bleach wiki kurosaki ichigo.
 • Program na losování výherců.
 • Linkedin profil.
 • Probační a mediační služba v trestním řízení.
 • Hloh arytmie.
 • Renault megane 2019.
 • Aneurysma aorty operace.
 • Pečetní vosk.