Home

Fss muni studijní

Fakulta sociálních studií M

Studijní pobyty - FSS MUNI

Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, kontaktujte studijní oddělení Střediska pro pomoc studentům se specifickými nároky (studijni@teiresias.muni.cz, 549 49 1105) Studijní oddělení Se zpřísňujícími se opatřeními na vysokých školách a po přechodu na červenou barvu univerzitního semaforu (narůstající nebo přetrvávající komunitní přenos) měníme od pondělí 12. října fungování Studijního oddělení FF MU (SO) Studijní záležitosti. Mgr. Kristína Markechová Sekretariát. Bc. Petra Burišková burisko@fss.muni.cz +420 549 49 6417. Kde nás najdete. Katedra environmentálních studií. 23. 11. Podmínky přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia (POL i BSS, nástup JS2021) Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia na katedře proběhne na základě posouzení tří kritérií: Studijních výsledků, motivačního dopisu a bakalářské práce 1. 10. - 30. 11. 2020: přihlášení k bakalářské státní závěrečné zkoušce obor BSS (obhajoba, ústní část leden 2021) prostřednictvím ISu; při samotném odevzdání závěrečné práce musí být student přihlášen k SZZ (obhajobě i ústní části) a práce musí být vložena v archivu závěrečné práce; do stanoveného termínu musí být v ISu přihlášeni také.

Studijní oddělení - Masaryk Universit

Bakalářský studijní program Mediální studia a žurnalistika se primárně soustředí na přípravu budoucích novinářů. V roce 2018 byl nově reakreditován, přičemž v reakreditované podobě je otevřen od podzimního semestru 2019 Jsme stále mladá katedra s bohatými zkušenostmi. Výuka u nás je úzce propojená s výzkumem, a to zejména na poli vývojové a sociální psychologie, digitálních médií či občanství. To vše se silným důrazem na metodologii a kritické myšlení Magisterský studijní program Mediální studia a žurnalistika prochází aktuálně zásadní proměnou. V roce 2019 byl nově reakreditován, přičemž v reakreditované podobě bude otevřen v jarním semestru 2020

Centrum zahraniční spolupráce Masarykovy univerzity koordinuje mezinárodní aktivity celé MU. Zprostředkováváme našim studentům studijní pobyty i praktické stáže v zahraničí a také výměnné pobyty pro pracovníky univerzity. Staráme se také o zahraniční studenty a pracovníky přijíždějící na výměnné pobyty na MU Katedra psychologie podporuje studenty, aby vyjížděli na studijní a pracovní pobyty a stáže do zahraničí, díky čemuž poznávají, jak se psychologie učí jinde ve světě, mají možnost studovat specifická témata, která zahraniční instituce rozvíjejí, a získávají užitečné pracovní zkušenosti

fss.muny.cz Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzit

Bc. a NMgr. studium Fakulta sportovních - MUNI SPOR

 1. Jsme studijní obor na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Studujeme vztah lidské společnosti k přírodě, krajině a životnímu prostředí. Intenzivně hledáme odpovědi na environmentální problémy a společenské otázky ochrany životního prostředí
 2. Genderová studia FSS MU +420 549 493 750. gs@fss.muni.cz. Přestože je jejich primární základnou sociologie, flexibilní studijní kurikulum umožňuje podílet se na sestavování vlastního rozvrhu, zapisovat si zajímavé předměty v sociálních vědách i na jiných fakultách univerzity. A samozřejmě nejen tady - řadou.
 3. Studijní plán . Jak projít studiem? Facebook MVEB Facebook Energy@MUNI. Sekretariát. Olga Cídlová Kancelář 4.44 549 49 5224 cidlova@fss.muni.cz. po 9:30 - 11:00 | út 14:00 - 15:00 st 9:30 - 11:00 | čt 9:30 - 11:00. Studijní poradce. Jan Osička Kancelář 4.3
 4. - hlavní studijní plán - vedlejší studijní plán; Ekonomie pro sdružená studia s jinými fakultami (FF, FSS) - hlavní studijní plán - vedlejší studijní plán; Mezifakultní studijní plány. Management sportu (mateřsky na FSpS) Management v kultuře (mateřsky na FF) Volitelné předměty. Soubor volitelných předmět

Přijímací zkoušky na Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity mají od roku 2016 novou podobu - uchazeč má na výběr, zda absolvuje test studijních předpokladů připravený MU (TSP), nebo Obecné studijní předpoklady od společnosti SCIO (OSP). V každém případě má tento test váhu 40 % na výsledný počet bodů, zbylých 60 % má test Základů společenských. Studijní specializace jednooborové sociologie - Genderová studia Gender je jedním z hlavních kritérií, podle kterých se společnosti organizují do vertikálních a horizontálních struktur. Podle genderu se přiděluje sociální status, tedy odstupňovaný souhrn práv a povinností členů společnosti, a zároveň patří mezi. 17. 1. Možností jak vycestovat je více, než si studenti myslí, stačí aktivně hledat . V roce 2018 vyjelo na studijní pobyty nebo stáže 322 studentů fakulty sociálních studií, z toho nejvíce z magisterského navazujícího studia www.fss.muni.cz 3 JEDNOOBOROVÝ STUDIJNÍ PLÁN Studium se zaměřuje na zvládnutí jednoho oboru a jeho obsah si z velké části volí student sám. Jde o studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných před-mětů, které si doplní z nabídky povinně volitelných předmětů a volitelných předmětů. Oprot

Vyhledat studijní materiály - Masaryk Universit

 1. Studijní oddělení: Naše dveře jsou všem otevřené O budování demokracie a poslání diplomata diskutoval Michael Žantovský se studenty Muni. Erasmus je nejlepší léčba předsudků, píše o svém pobytu v Irsku studentka FSS Dita Chovancová
 2. Slouží k archivaci neurčených sběrů, jako studijní materiál pro výskyt druhův příroděa jejich taxonomické zařazení. Lze podle nich popisovat nové druhy a morfologické odchylky rostlin, jejich původní rozšíření atd
 3. Studijní poradci (v závorce za jménem uvádíme fakultu, jejíž studenty má poradce primárně na starosti) Mgr. Ilja Rajdová (FSS, FaF) - vedoucí oddělení, agenda podrobněji a kontaktní údaje Mgr. Eva Barnová (PdF) - agenda a kontaktní údaje Mgr. Eva Hulíková (PrF) - agenda a kontaktní údaj
 4. 4. 12. Žádné nové dějiny bez starých neexistují, jejich vztah řeším neustále . Historik Tomáš Knoz popisuje, čím ho oslovila historie, proč nelze studovat jen krátká dějinná období nebo čím jsou specifické česko-lichtenštejnské vztahy
 5. Dva studijní programy souběžně studuje 469 studentů, 38 studentů studuje tři studijní programy a 1 student studuje souběžně čtyři studijní programy. Žádost o přezkum přijímacího řízení podalo celkem 7 122 uchazečů, z nichž rektorem bylo přijato 57 studentů, autoremedurou děkanem 911 studentů
 6. Mezi hlavní úkoly studentských komor jednotlivých fakult patří: Podílení se spolu s akademiky na schvalování či zamítání organizačních změn na fakultě (např. vytváření a rušení fakultních pracovišť), stejně jako vyjadřování se k návrhům na akreditaci programů předtím, než opustí fakultu a směřují na RVH

Bakalářské programy Fakulta sportovních - MUNI SPOR

2000-2004 FSS MU, obory psychologie a politologie, Bc. Studijní úspěchy. 2000 percentil 100 v Národní srovnávací zkoušce ze Základů společenských věd. 2002 zvláštní cena v soutěži Inocence Arnošta Bláhy . Členství v akademických orgánec Noc vědců na MUNI: živý přenos z laboratoří i diskuzí . Budovy univerzity jsou zavřené, přesto dnes vědci a vědkyně ukážou, jak zábavná je jejich práce. V 17.00 startuje Noc vědců Gender - studijní specializace sociologie na FSS MU, Brno, Czech Republic. 670 likes. Gender - Specializace jednooborové sociologie Katedra sociologie Fakulta sociálních studií Masarykova univerzit FSS MU - studijní obor Psychologie (Bc.) Přijímací zkoušky se skládají z: 1. kolo. Uchazeči o studium na FSS MU jsou vybíráni v rámci přijímacího řízení. Základní a jediné kritérium pro přijetí/nepřijetí ke studiu představují výsledky tzv.Národních srovnávacích zkoušek (NSZ), které zabezpečuje společnost scio s.r.o. www.scio.cz (dále jen Scio) Od přijímaček až k promoci. Studijní oddělení pomáhá na cestě k úspěšnému konci . Práce referentek studijního oddělení úředními hodinami nekončí. Zařizují ISIC karty, potvrzení o studiu i promoce. Odměnou jsou jim vděční studenti, někdy i kytice

Studijní a zkušební řád MU Masarykova univerzit

provved@rect.muni.cz Studijní odbor Mgr. Martina Pilná čková 549 49 6235 studved@rect.muni.cz Tisková mluv čí Mgr. Tereza Fojtová 549 49 1070 ústav mpu@fss.muni.cz Joštova 10 602 00 Brno Pracovišt ě a za řízení Archiv PhDr. Ji ří Pulec 549 49 6600 Veve ří 70 pulec@rect.muni.cz. muni spssn Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Kamenice 5, 625 00, Brno, Česká republika, IČ: 00216224 , DIČ: CZ 00216224 , tel.: +420 549 498 532 Jak se k nám dostanete Správa web Studijní obor Genderová studia klade značný důraz na samostatnou akademickou práci s kvalitními zdroji a to z velké části v anglickém jazyce. Díky tomu jsem byla dobře připravena pro své následující magisterské studium v zahraničí. Studium genderu mi však dalo mnohem víc než schopnost pracovat s dokumenty v cizím jazyce Nová budova na Joštově je větší než dosavadní působiště FSS. Rozšíří se úměrně tomu i studijní, pedagogická a vědecká kapacita fakulty? Plánujete vznik dalších studijních oborů, kateder a výzkumných pracovišť? Na prosté metry čtvereční si určitě polepšíme, neboť celková plocha se nám zvýší 2,7krát cech@rect.muni.cz Studijní odbor Mgr. Martina Pilná čková 549 49 1005 pilnackova@rect.muni.cz Tisková mluv čí Mgr. Tereza Fojtová 549 49 1070 dekan@fss.muni.cz fax 549 49 1912 Fakulta sportovních studií Kamenice 5, 625 00 Brno 549 49 2000 Děkan fakulty doc. PhDr. Michal Charvát, CSc. 549 49 2001 dekan@fsps.muni.cz fax 549 49.

E-prezenčka umožňuje prohlížení naskenované studijní literatury z knihoven MUNI na obrazovce počítače bez možnosti jejího stahování a ukládání. Podmínky použití: Služba E-prezenčka je dostupná aktuálním studentům a zaměstnancům Masarykovy univerzity a v současnosti obsahuje kolem 10 000 titulů studijní literatury. 549 49 2919 cit@ukb.muni.cz cit.ukb.muni.cz; IT podpora na účelových zařízeních. Správa kolejí a menz (SKM) 549 49 2797 spravait@skm.muni.cz; Správa Univerzitního kampusu Bohunice (SUKB) 549 49 2919 cit@ukb.muni.cz cit.ukb.muni.cz; Nakladatelství Munipress 549 49 7777 it@muni.cz; Ostatní IT centra. CERIT Scientific Cloud info@cerit.

CENTRUM JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA FSS. Oddělení CJV na Fakultě sociálních studií (FSS) je součástí celouniverzitního Centra jazykového vzdělávání.Pro studenty FSS zajišťuje výuku odborného a akademického cizího jazyka v angličtině, němčině, francouzštině, španělštině a ruštině, a to ve všech stupních a formách studia (tzn. bakalářské, magisterské a. Jakub Brojáč. UČO 427154. Kontakt: brojac@mail.muni.cz Specializace: Statistika a metodologie, Experimentální design, Time series data, Simulace chybějících. 16. 11. Lékařské fakulty v ČR chtějí studentům uznat jejich pracovní nasazení jako praktickou výuku . Lékařská fakulta Masarykovy univerzity bude studentům vykonávajícím pracovní povinnosti uznávat tuto činnost jako náhradu za povinnou praktickou výuku

Podívejte se na nabídku Masarykova univerzit

Pravidelná setkání psychometrického týmu. Psychometrický tým pořádá jednou za 14 dní pravidelná setkání. Hlavním tématem je výzkum způsobu odpovídání respondentů na položky testů a dotazníků, otázky spojené s modelem měření a podobné E-mail: 11638(at)mail(dot)muni(dot)cz . Poslední změny. Veškeré informace publikované na těchto stránkách mohou být využívány pro studijní účely při zachování autorského práva a uvedení zdroje dle běžných pravidel pro citaci See 1 photo from 41 visitors to Studijní oddělení FSS. Masarykova univerzita je jednou z nejvýznamnějších vzdělávacích a vědeckých institucí v České republice a uznávanou středoevroou univerzitou s demokratickými tradicemi, prosazovanými již od jejího založení v roce 1919

Studijní oddělení Filozofická fakulta M

E-prezenčka je služba pro prohlížení naskenované studijní literatury z knihoven MUNI na obrazovce počítače bez možnosti jejího stahování a ukládání. Knihovna FSS MU 22. října final_DS_Social_Policy_and_Social_Work_is.txt; final_DS_Social_Policy_and_Social_Work_is.pdf. Žižlavský, M Studijní box číslo 4; Návody Kontakty O nás FAQ Aktuální provoz knihovny do 18. prosince 2020. Od 21. prosince 2020 do 3. ledna 2021 je knihovna uzavřena. Lednový provoz bude upřesněn. Knihovna funguje v omezeném režimu za specifických podmínek..

Katedra sociologie je akademickým pracovištěm s dlouhou a silnou tradicí sociálně vědního výzkumu. Zároveň usiluje o propojení výzkumných aktivit s pedagogickou činností Gender - studijní specializace sociologie na FSS MU, Brno. 697 To se mi líbí. Gender - Specializace jednooborové sociologie Katedra sociologie Fakulta sociálních studií Masarykova univerzit

Logo katedry | Katedra environmentálních studiíFSS - Katedra politologieKontaktyÚspěch našeho studenta v soutěži diplomových pracíStátní závěrečné zkoušky | Fakulta sociálních studií MUSoutěž studentských psychologických prací 2020O nás | Katedra psychologie FSS MUZjednodušení okruhů ke státní bakalářské zkoušce | Katedra
 • Chléb s omládkem.
 • Vw suv.
 • Nano svg.
 • Novy ford fiesta 2018.
 • Knackebrot wasa.
 • Šicí stroj ideal.
 • Dekadentní báseň.
 • Dřevěné úchytky kulaté.
 • Peroxid vzorec.
 • 39 tt otoky nohou.
 • Apple keynote for windows.
 • Fk slavoj vyšehrad lavi.
 • Plavání pro děti české budějovice.
 • Psani pro lasku.
 • Tupozrakost armada.
 • Výrobce jitro.
 • Jack parson russell terrier.
 • Cinska restaurace harrachov.
 • Hospodský kvíz albi recenze.
 • Titanic 2 2018 csfd.
 • Zdravé snídaně recepty blog.
 • Slabá menstruace po nasazení antikoncepce.
 • Andělské tarotové karty recenze.
 • Csc titul.
 • Živé vobrazy kladno.
 • Total war warhammer čeština download.
 • Bio kokosový olej.
 • Závěsné křeslo ikea svinga.
 • Ruská azbuka.
 • Akupresura kniha.
 • Drevene okenice na chatu.
 • Kometa brno soupiska 2017.
 • Ninjutsu.
 • Jak zhubnout.
 • Jak se stát trenérem asistenčních psů.
 • Kdy je noční směna.
 • Photoshop obarvení černobílé fotografie.
 • Stromy v mš.
 • Wanastowi vjecy kouzlo akordy.
 • Přehradní nádrž.
 • Útulek hradec králové věkoše.