Home

Paleolit dělení

Dělení paleolitu podle převládajících kultur Události

Doba kamenná - Wikipedi

Paleolit a Neolit. Období paleolitu (700 000 - 7 000 př. n. l.) Založení Egypta předcházelo dlouhé období, kdy se sice ještě nepoužívalo písmo, ale byly položeny základy egyptské civilizace. V období paleolitu došlo k osídlení údolí Nilu a prehistorické Núbie.[1 Rozvíjí se rodová společnost = rovnost všech členů, rovné dělení kořisti, společný majetek, vzájemná závislost. c) Člověk si začíná stavět polozahloubená obydlí z kůlů a kůží pro 20 osob. Protože kočuje za potravou, buduje si pouze sezónní sídliště

DĚLENÍ PRAVĚKU pro oblast střední Evropy 3 mil. př. n. l. - 400 n. l. Doba kamenná - PALEOLIT starší doba kamenná = paleolit 3 mil. př. n.l. - 8 000 př. n. Paleolit dělíme na několik období - nejstarší, starý, střední, mladý a pozdní. V nejstarším paleolitu (2,5 mil. - 1 mil. let před Kristem) lidé používali první kamenné nástroje, uzpůsobovali si je štípáním nebo otloukáním. Ve starém paleolitu (1 mil. - 300 tisíc let před Kristem) již používali více složité štípané kamenné nástroje a pěstní klín PALEOLIT (STARŠÍ DOBA KAMENNÁ) 1 800 000/1 700 000 - 8000/6000 př. Kr. a druides (kněží, druidi); toto dělení můžeme v obecné rovině přijmout a svým způsobem pokračuje i z předchozího období (s tím, že pod pojmem equites musíme chápat halštatská knížata i nobilitu). V laténském období dosáhla společnost. Dělení dle formy nástrojů: a) kámen - pazourek (doba kamenná) Starší doba kamenná: paleolit - *11 tisíc let ante; Střední doba kamenná: mezolit - 8 tisíciletí ante; Mladší doba kamenná: neolit - 5 tisíciletí ant

PPT - Pravěk PowerPoint Presentation, free download - ID

Pravěk je tradiční označení období dějin lidstva, ze kterého nejsou známy a nezachovaly se žádné písemné prameny, jde tedy o období do vzniku písma.V populární literatuře, v médiích atd. se někdy užívá i v širším smyslu pro celou minulost Země či Vesmíru.Nicméně pojem vznikl v 19. století v archeologii a pokud se v učebnicích a odborné literatuře. I. DOBA KAMENNÁ. Straší (paleolit) - 3,5 milionů let - 8000 let př. n. l. Střední (mezolit) - 8000 let př. n. l. - 6000 let př. n. l. Mladší (neolit) - neolitická revoluce - 7000 let př. n. l. - 4000 let př. n. l. Pozdní (eneolit) - blízký východ = nejvyspělejší -> chalkolit (doba měděná) - 4000 let př. n. l. - 2000 př. n. l

- střední paleolit 250 000 - 40 000 př. n. l. - mladý paleolit 40 000 - 10 000 př. n. l. b) střední doba kamenná - MEZOLIT 10 000 - 6 000 př. n. l Úvod do pravěku Pravěk je nejdelší a nejstarší úsek v dějinách lidstva. Za počátek pravěku považujeme přibližný výskyt prvního živočišného předchůdce člověka (asi 3 milióny let před Kr.). Zánik pravěku souvisí se vznikem staroorientálních států a vznikem písma (4. tisíciletí před Kr.), v Evropě však až v prvním tisíciletí před naším letopočtem Paleolit (z lat. palaeo-< starogr. πάλαιος palaios - starý + λίθος lithos - kameň; iné názvy: staršia kamenná doba, stará kamenná doba [chýba zdroj], lingvisticky nesprávne staršia doba kamenná) je označenie najstaršieho a najdlhšieho obdobia dejín ľudstva.Začal sa na rozhraní terciéru a kvartéru, v presne nedatovateľnom období počiatku. Pravěk (dělení pravěku, doba kamenná, po době ledové, eneolit, doba železná) 26. 9. 2009 . PRAVĚK - nejstarší období našich dějin - nejdelší období našich dějin (2.5 mil. PŘ.N.L. až 3000 PŘ.N.L.) - DĚLENÍ PRAVĚKU : paleolit - starší doba kamenná. Druhým způsobem dělení pravěku je podle způsobu obživy. Podle té se pravěk rozděluje na dvě etapy. První období se označuje jako přisvojovací hospodářství (paleolit a mezolit), druhé období se pak nazývá produktivní či výrobní hospodářství (od neolitu),.

Periodizace pravěku | A budu nahá

DĚLENÍ PRAVĚKU. Podle materiálu: a. Kamenná Starý paleolit (1 mil. - 300 tisíce př. n. l.) Vývoj HOMMO ERECTUS - dovede používat oheň, lov drobných zvířat, ryb, ptáků a větších savců (kůň, jelen, bizon), jednoduché pevnější příbytk Paleolit (gr. παλαιός, palaiós 'stary', λίθος, líthos 'kamień'), starsza epoka kamienia, epoka kamienia łupanego - pierwszy okres epoki kamienia, jedna z epok prehistorii, najstarszy i najdłuższy etap w dziejach rozwoju społeczności ludzkiej.Rozpoczyna się z chwilą pojawienia się form przedludzkich zdolnych do wytwarzania prymitywnych narzędzi (otoczaki, pięściaki i. PALEOLIT . DĚJINY BADÁNÍ . 1541 - V.Hájek z Libočan (hroby obrů z Tetína u Berouna) 1551 - Jan Blahoslav (kosti obrů z Předmostí u Přerova) 17.st. - Osvald Krolmus (nálezy jednorožců z jeskyní) Počátky . Morava: J.Wankel. dělení paleolitu dle zvířat ( navázal na E. Lartéta a Vibraie

Paleolit a Neolit - Historie Národ

Pravěk - starší doba kamenná - paleolit Učebnice

Dělení pravěku: Z hlediska archeologického: 1) Podle použitého materiálu: a) doba kamenná- nejdelší - paleolit ( 3 000 000- 8 000 př.n.l.) -starší D.K. - mezolit ( 8 000- 5 500 př.n.l.) -střední D.K. - neolit ( 5 500- 4 300 př.n.l.) -mladší D.K. - eneolit ( 4 300- 2 300 př.n.l.) - pozdní D.K.. Paleolit ili starije kameno doba je istorijski preriod koji traje od nastanka čoveka do 10.000 godine pne. U nedostatku pisanih istorijskih izvora bilo je veoma teško saznati kako su ljudi tada živeli. Naučnici su uz pomoć ugljenika C-14 mogli da utvrde vreme smrti živih organizama do 50.000 godina. Antropolozi su proučavanjem skeletnih ostataka mogli da odrede fizičke osobine. Dělení: paleolit neolit. Paleolit Vývoj člověka: Microsoft PowerPoint - D6_Paleolit_a_neolit [režim kompatibility] Author: karlos Created Date: 11/22/2015 12:06:09 PM. Paleolit - neolit. Velikost taháku je 6 Kb - zazipovaný . Pro stáhnutí opište kód: Klíčová slova/náhled: dělení pravěku, homo habilis - člověk schopný, homo erektus - vzpřímený, homo sapiens neandrtalis, homo sapiens sapiens - člověk moudrý, paleolit, starší paleolit - ohneň, skupinový lov (mamuti, dorozumívání. Střední paleolit R, RW,starší W Homo neanderthalensis Šipka, Kůlna, Švédův stůl Gánovce SR sídliště výrazné osidlování jeskyň otevřená s obytnými objekty - Bečov 1. mladý acheuléen - pěstní klíny 2. taubachien - drobnotvaré industrie (Kůlna, Gánovce) 3. mousterien - levalloisk

podrobnější dělení vycházející z hlavního materiálu pro výrobu nástrojů a zbraní. Prvním a opět suverénně nejdelším úsekem pravěku je paleolit (starší doba kamenná; řec. palaiós = dávný, starobylý; řec. líthos = kámen). Období těsně před začátkem pravěku i paleolitu je nám známo poměrně dobře Paleolit (z řeckého πάλαιος palaios - starý a λίθος lithos - kámen) neboli starší doba kamenná je označení nejstaršího a nejdelšího (99 %) období lidských dějin. Paleolit začal v době, kdy se člověk zručný poprvé naučil užívat nástrojů, a končí s poslední dobou ledovou, kdy na něj navazuje.

PPT - DUM Téma: Pravěk (vývoj člověka) Vyučovací předmět

1.1 Nejstarąí paleolit v Čechách. Tato etapa paleolitického vývoje, starąí neľli 0.9 mil. let, byla u nás poprvé definována v r. 1979 (Fridrich 1979a) a v současnosti je toto označení pouľíváno i v některé západní literatuře.Dosud nejlépe je dokumentována na lokalitě Beroun-dálnice Dělení pravěku Starší pravěk Paleolit = starší doba kamenná Mezolit = střední doba kamenná Neolit = mladší doba kamenná Eneolit = pozdní doba kamenná Doba bronzová Mladší pravěk Starší doba železná = doba halštatská Mladší doba železná = doba laténsk DOBA KAMENNÁ (3 mil. - 2 200 př. n. l.) DĚLENÍ: 1. starší (paleolit) 2. střední (mezolit) 3. mladší (neolit) 4. pozdní (eneolit) MATERIÁLY - kámen.

PPT - Periodizace dějin PowerPoint Presentation, free

- dělení doby kamenné: 1. paleolit (starší doba kamenná) - probíhal vývoj člověka 2. mezolit (střední doba kamenná) 3. neolit (mladší doba kamenná) 4. eneolit (pozdní doba kamenná) 1. PALEOLIT (STARŠÍ DOBA KAMENNÁ): - střídání dob ledových (ochlazení) a meziledových (teplé počasí) Doba ledová. cca 3,5 milionu let až do počátku starověku (na daném území) - nejstarší období, všude jinak dlouhé, nejdelší období - - dochází ke vzniku a vývoji člověka, nemáme písemné pramen Paleolit: Jeskyní malby (Francie, Špan ělsko - znázorňování prostoru na plochu jako po čátky geometrických p ředstav ). Dělení hodiny na šedesát minut a minuty na 60 vte řin, stejn ě jako d ělení kružnice ne 360° pochází od Sumer ů. Pozi ční systém usnad ňuje násobení a d ělení (jednoduché algoritmy) brzy si napíšeme test - bude to podle pracovního sešitu od strany 11 -17 a bude tam také dělení pravěku, které máte v sešitě (paleolit, mezolit.....)Ještě se domluvíme na termínu, ale už se můžete učit. Podrobnosti vám ještě sdělím :-

Dělení pravěku. doba kamenná; starší doba kamenná (paleolit) střední doba kamenná (mezolit) mladší doba kamenná (neolit) pozdní doba kamenná (eneolit), u nás označovaná jako doba měděná (chalkolit) doba bronzová; doba železná; doba halštatská; doba laténská; doba římsk Dělení pravěku: Z hlediska archeologického: 1) Podle použitého materiálu: a) doba kamenná- nejdelší - paleolit ( 3 000 000- 8 000 př.n.l.) -starší D.K. - mezolit ( 8 000- 5 500 př.n.l.) -střední D.K. - neolit ( 5 500- 4 300 př.n.l.) -mladší D.K. - eneolit ( 4 300- 2 300 př.n.l.) - pozdní D.K. (chalkolit-d. měděná - paleolit - mezolit - neolit - eneolit -dobu bronzovou - starší - střední - mladší - dobu železnou, - starší (halštatské období) - mladší (období laténské) - druhým způsobem dělení pravěku podle způsobu obživy: - přisvojovací způsob (přisvojovací hospodářství) - 9. - 7. tis PRAVĚK - dělení pravěku. Paleolit - starší doba kamenná. Neolit - mladší doba kamenná. Umění doby kamenné. Doba bronzová. Doba železná. Naše území - Keltové a Germáni. Národy a jazyky. STAROVĚK - hlavní rysy (úrodný půlměsíc) Sumerové. Babylónská říše. Akkadové, Asyřané. Kultura Mezopotámie. Dějepis (6. ročník) Pravěk Dělení: paleolit neolit Paleolit Vývoj člověka: homo habilis homo erectus homo sapiens homo sapiens sapiens Homo habilis (člověk zručný) 3 000 000 let pnl. sběr plodů; malý živočich klacek; náhodný kámen malý sekáč tlupa stavba přístřešku náhodný oheň skřeky bez představ o životě.

Střední paleolit je časový interval zachycující lidské dějiny v hrubém časovém horizontu od 350/250 do 40 tis. let přede dneškem (B.P.). Přesnější vymezení nám poskytne geologické dělení. Podle něj spadá počátek středního paleolitu na konec holsteinského 1 interglaciálníh Orázky : Dělení pravěku Pravěk se dělí na: Paleolit Mezolit Neolit A Eneolit Paleolit: V době paleolitu se vyvinuli všechny vývojové etapy člověka, Začal v době, kdy se člověk zručný poprvé naučil užívat nástrojů a končí s poslední dobou ledovou, kdy na něj navazuje mezolit, který se odlišuje adaptací.

Pravěk a jeho dělení, předchůdci člověka Studijni-svet

> paleolit - od vzniku člověka - 3miliony let BC do 10 tis. let BC -> nejdelší období - podrobnější dělení: paleolit starší, střední, mladší - vyskytují se v něm všechny vývojové typy člověka - klima: doby ledové = glaciály. a meziledové = interglaciály - způsob obživy: člověk je závislý na přírodě -> DĚLENÍ. Paleoit - nejstarší (2,5milionů let př.naším letopočtem - 600 tisíc př.naším letopočtem) - starý (600 tisíc let př.naším letopočtem - 250 tisíc let př.naším letopočtem) MLADÝ A POZDNÍ PALEOLIT (40 tis.př.n.l. - 10 tis.př.n.l.) - střídavé podnebí (step, tundra) - rod homo sapiens sapiens - čepelová. Paleolit; Mezolit; Neolit; Eneolit; Dle vývoje člověka; Homo habillis; Homo erectus; Homo sapiens; Pravěk se dělí na: Dělení podle toho jaké člověk využíval nástroje; Dobu kamennou; Dobu bronzovou; Dobu železnou; 1) Doba kamenná. Člověk využíval kamenné nástroje; a) Starší doba kamenná (vznik člověka až 10 000 BC. Vznik dělení na: dobu kamenou, bronzovou, železnou (autor = dánský archeolog Christian Jürgensen Thomsen, roku 1836) 2) Období archeologické (od poloviny 19. století - první čtvrtina 20. století) Změna přístupu k historickým památkám (archeologie jako brána jako věda Kategorie: Dějepis Typ práce: Výpisky z knih, recenze Škola: Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Královická 668, Brandýs n.L.-St.Boleslav Charakteristika: Výpisky z učebnice dějepisu pro 6. ročník v heslech nabízí přehled o dělení pravěku.Nechybí rovněž stručná charakteristika počátků lidské existence

Video: dějepis.co

d)mladý paleolit (40 000-10 000 let př. n. l.) e)pozdní paleolit (10 000-8 000 let př. n. l.) Kritéria pro časové a věcné dělení paleolitu jsou dána kamennými náčiními (nejdříve otloukané valouny, poté pěstní klín - dvoustranně otesaný kámen - a úštěp , dělení pravěku - rozdělení nejstarších lidských dějin podle určitých znaků. Dodnes je používán v Evropě tzv. trojdobý systém z roku 1836, založený na základní surovině, z níž se vyráběly nástroje. Závažné bylo rozdělení doby kamenné na paleolit a neolit Korunovace Karla Velikého Za vlády Pipinova syna Karla I. Velikého dosáhla franská říše největšího rozmachu. Období jeho vlády dominovaly především rozsáhlé výboje, za nichž se franský stát nebývale rozšířil; Karel získal po těžkých bojích Sasko a Bavorsko, ovládl Itálii až po Spoleto (celá severní Itálie), přinutil Slovany platit tribut, pronikl též na.

Přehled pravěkých období na našem území Archeologie na dosa

Dějepis 6. třídy :: Skriptorium-zs-revnic

 1. Výroba takových předmětů nepochybně vyžadovala jistou inteligenci a představivost a potvrzovala ve tvorbě člověka záměr a nikoliv náhodu. V současné době bývá kategorizace na dobu kamennou, železnou a bronzovou přehodnocována - mnohé nálezy totiž ukazují prolínání kultur a tudíž daleko složitější dělení
 2. Dělení podle použitého materiálu • Starší doba kamenná - paleolit (cca do 11. tisíciletí př. n. l.) • Střední doba kamenná - mezolit (cca do 8. tisíciletí př. n. l.) • Mladší doba kamenná - neolit (cca do 5 000 př. n. l.) • Pozdní doba kamenná - eneoli
 3. Starší paleolit (počátek 1,5 mil. let př. n. l.) je považován za první počátky výtvarného umění, avšak byly nalezeny i primitivní nástroje, které jsou odhadovány na stáří 3 miliony let př. n. l. Starší paleolit končí zhruba 250 000 let př. n. l. Z tohoto období jsou známy jednoduché kamenné nástroje
 4. Paleolit. O vývoji rodu Homo od Habilis po Sapiens Sapiens a něco málo k jeskynnímu umění. Střední a mladší doba kamenná Mezolit a neolit. Počátky zemědělství, obchodu, stavění vesnic a také matriarchátní společnost. Pozdní doba kamenná Eneolit či chalkolit. Matriarchát se mění v patriarchát
 5. Studijní materiál Pravěk ve světě a u nás z předmětu Dějepis, střední škol
 6. dělení . pa-leon-to-lo-gie; etymologie . Novolatinské palaeontologia. Utvořeno ze starořeckých základů παλαιός — starodávný, starý a -λογία — věda, nauka. Srovnej např. francouzské paléoclimatologue, paléopathologiste, české paleolit, paleocén atd. podstatné jméno . rod žensk

Kategorie: Historie Typ práce: Výpisky z knih, recenze Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Práce obsahuje výpisky z knihy Dějiny pravěké Evropy od Bohuslava Buchvaldka.Jsou zde objasněny základní pojmy, dělení pravěku a druhy pramenů i metod. Autor seznamuje s obsahem jednotlivých kapitol věnovaných všem obdobím pravěku od období paleolitu až po. Násobení a dělení desetinných čísel. Český jazyk: Věty doplňovací a zjišťovací (učebnice str. 24-25) Tvoření slov - odvozování (učebnice str. 26-29) Božena Němcová: - Divá Bára (čítanka str. 53-57) - Babička (čítanka str. 57-61) Vypravování pomocí obrázků (učebnice str. 142-144) Anglický jazyk

Dělení kvartéru z pohledu paleoantropologie: paleolit (starší doba kamenná, starší (před cca 2,6 -0,1 mil. roky), střední, mladý, pozdní; mezolit; neolit; doba bronzová; doba železná; Příčiny vzniku ledových dob: přesné příčiny nejsou známé a pravděpodobně jde o souhru více faktorů Prvobytně pospolná společnost (německy Urkommunismus) byl podle marxistů prvotní stav lidské společnosti. Friedrich Engels ji ve své práci Původ rodiny, soukromého vlastnictví a státu definoval jako dobu před vznikem soukromého vlastnictví. Podle marxistů tehdy také ještě neexistovala rodina, třídní dělení společnosti, nadvláda nad druhými lidmi, nadhodnota ani.

Pravěk - Wikipedi

Doba kamenná - paleolit a mezolit. Štípaná industrie. Jádra. Eneolitická sekerka. Eneolitická sekerka. Nalezena na povrchu po orbě. Kategorie artefaktu. Identifikovaná kategorie: Vše > Doba kamenná - paleolit a mezolit > Štípaná industrie > Jádra. Názory uživatelů: Broušená industrie (3 názory). Nepředpokládám, že běžný čtenář trvale nosí v hlavě školní znalosti o dělení historických období: pojmy jako paleolit nebo neolit mu dnes nejspíš znějí poněkud cizokrajně a při bližším určení doby bronzové, železné či kamenné možná i lehce znejistí Paleolit a mezolit. 1. Kulturní vývoj paleolitu a mezolitu Evropy a přilehlých oblastí Asie a Afriky - základní charakteristika archeologických kultur z hlediska chronologie, geografického rozšíření a hmotné kultury. Movité artefakty halštatu a časného laténu ‒ základní přehled kategorií a typové dělení, příklady

Periodizace pravěku - Uč se online! - Vše co potřebuješ do

 1. Koncept PANEOLIT je založen na dělení již na-kynutého těsta pomocí děličky Paneotrad®, která byla speciálně k tomuto účelu vyvinuta a patentována společností BONGARD. Díky této děličce je umožněno dělení i tvarování auto-maticky v jednom cyklu bez výrazné ztráty kypřících plynů v těstě
 2. Paleolit (2,5 mil. - 8000 př.n.l.) Paleolit trval od vzniku člověka (Homo habilis) až po konec poslední doby ledové (začátek holocénu). Asi před 40 000 lety se objevuje Homo sapiens sapiens (cromagnonec, člověk dnešního typu). Hovoří již plně artikulovanou řečí. Žije v tlupách, loví velká zvířata
 3. Paleolit:starsi doba kamenna , Neolit-mladší doba kamenná. Paleolit: Nejagresivnější, snaha o nové dělení světa, kolonie. Ovládnutí středo-,východo- a jihovýchodního prostoru s pomocí Rakousko - Uherska. Rakousko - Uhersko. Expanze na balkán
 4. 4. Friedrich II. Veliký (1740 - 1786). a) využil v hospodářství zásad merkantilismu, budoval průplavy mezi Odrou a Sprévou. b) výbojné války - 2x proti Rakousku (zisk průmyslového Slezska) a zisk části Polska v trojím dělení c) dovršil absolutismus, vládu považoval za vědu a sám sebe za prvního úředníka státu, nová kodifikace práva, zval do Pruska.
 5. Otázka: Pravěk a jeho dělení, předchůdci člověka Předmět: Dějepis Přidal(a): Bařena ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU dějinná období: pravěk, starověk, středověk, novověk, moderní dějiny ke zkoumání historie používáme historické prameny - hmotné, písemné instituce, které shromažďují historické prameny: muzea, galerie, archivy, knihovny, skanzeny archeologie.

Pravěk - základní údaje, periodizace pravěku, předchůdci

Úvod do studia historie, pomocné vědy historické a dějepisné členění lidského vývoje; Pravěk; paleolit a mezolit; Doba neolitická a eneolitick soustava dělení času do časových úseků na základě se pravidelně opakujících přírodních jevů; př. Starořímský kalendář, Juliánský, Gregoriánský; nejdříve Juliánský à 1582 Gregoriánský (nevyšlo jim to, takže museli udělat: čtvrtek 10. 1582 à pátek 15. 10. 1582 . LETOPOČE

Dějiny lidstva Obsah Pomocné vědy historické Úvod do studia dějepisu Paleografie Epigrafika Diplomatika (Abeceda k diplomatice) Chronologie Heraldika (Vývoj státního znaku) Sfragistika Metrologie Numismatika Genealogie Kastelogie (Počátky českých hradů) Historiografie ( aroko, Osvícenství, 20. století, Marxistické dějepisectví Kdy proběhla neolitická revoluce. Neolitická revoluce , neolitické demografický přechod , zemědělské revoluce , nebo First zemědělské revoluce byla široká měřítku přechod z mnoha lidských kultur v průběhu neolitu období od životního stylu lovu a shromažďování k jednomu z oblasti zemědělství a vypořádání. -starší paleolit-vzhled - 120 cm, 40 - 50 kg-klenutá mozkovna-čelisti do protáhlého U, nadočnicové oblouky, čelo ustupuje dozadu, bez brady, silné zuby, rozpláclý nos-pohyblivý palec-výskyt - Olduvajská rokle - Tanzánie-Afr., Čína, Z Evr.-v ČR ne-potrava - sběr plodů-drobní živočichov Při jejich dělení se často používá členění běžné v archeologii. Doba pleistocenní se označuje jako starší doba kamenná neboli paleolit a doba holocenní se dělí na střední dobu kamennou (mezolit) a mladší dobu kamennou (neolit) PALEOLIT - na konci se objevuje HOMOSAPIENS - 40.tis. let př. n. l. - rozvoj kultury - lovci mamutů a sobů - organizovaný způsob lovu - 1772 - první dělení Polska = Halič získalo Rakousko - Marie Terezie měla dobré poradce a generály (maršál Gawn, generál Laudon, hrabě Haunil, hrabě Haigwic).

1.2. Pravěk Zápisy do dějepis

 1. Molekulární a buněčná biologie — Buňky a buněčné dělení, Buněčné dýchán í, Fotosyntéza. Evoluce Paleolit a neolit jako období doby kamenné. Žďárové zemědělstv í 7 m. Jak původní obyvatelé Austrálie využívali oheň ke změnám prostředí..
 2. (paleolit - 5. stol. p ř. n. l.) Je to období vzniku matematických pojm ů, etapa, která trvá n ěkolik tisíciletí. V tomto období má své po čátky aritmetika a geometrie. Zprvu se po čítalo na prstech, používaly se kaménky, zá řezy, uzly na provaze apod. Číslovky existovaly jen 1, 2, 3 a mnoho
 3. Ostatní díly naleznete zde: https://1url.cz/HzruM Další naučná videa zde: http://1url.cz/2nSn Zdroje: Archeologie pravěkých Čech 1: Pravěký svět a jeho.
 4. paleolit (2 mil. - 9 tis.) - lov, sběr, první kamenné a kostěné nástroje. Nové nálezy Aritmetické: potřeba dělení čas
 5. 1) Paleolit- nejstarší nálezy jeskyně Šipka u Štramberku (S. Morava), jeskyně Kůlna (Moravský Kras), Gánovice (Slovensko). Dolní Věstonice, Pavlov, Předmostí u Přerova. 2) Neolit - keramika- hliněné nádobky= hlavní chronologické kritérium - a) Valutová keramika(-lineární) - naleziště- Bylany u Kutné Hory, Mohelnic
 6. Dějiny udatného českého národa je TV seriál se 111 díly podle knihy Lucie Seifertové.Pavel Koutský: výtvarník, režisér, scénárista, totální animátor. Autor d..

Paleolit - Wikipédi

 1. - viz pra-dělení na doby: kamenná [paleolit - od vzniku člověka do 10000 př.n.l. mezolit od 10000 do 7000 přn.l. neolit 7000 - 3500 p.n.l. zač. zemědělství, výr. nástrojů
 2. Periodizace pravěku, dělení pravěku - rozdělení nejstarších lidských dějin podle určitých znaků. Dodnes je používán v Evropě tzv. trojdobý systém z roku 1836, založený na základní surovině, z níž se vyráběly nástroje. Závažné bylo rozdělení doby kamenné na paleolit a neolit
 3. Studie předkládá soubor sídlištních nálezů a hrobových celků se slovanskými ostruhami na našem území. Na základně vyhodnocení autorka nabízí typologické dělení ostruh do jednotlivých skupin, typů, variant, jejich relativní chronologické zařazení, v některých případech i absolutní datování
 4. 1. doba kamenná dělení starší doba kamenná - PALEOLIT - od vzniku člověka do roku 10 tis. př. n. l. střední doba kamenná - MEZOLIT - 10 tis
 5. erály apod.)

Dějiny světa - Pravěk - Pravěk (dělení pravěku, doba

 1. přírodu - paleolit a mezolit Spoleenská dělba práce: pastevci, zemědělci - neolit Druhy dělby práce v hospodářském procesu: profesní (tvorba profese, lenění profese) technická (rozdělení výroby, dělení na operace) národohospodářská (prvovýroba, druhovýroba, obchod a služby
 2. ulosti byl velmi neúplný
 3. OSOBNOST - ODPOVĚDNOST - UČENÍ PRO BUDOUCNOST. Virtuální prohlídka ZŠ Virtuální prohlídka MŠ Naučná stezka. Třída 6.
 4. 4.hod M (Nev) - Do sešitu si nadepiš Dělení desetinných čísel a z učebnice 2 si opiš tabulku ze strany 55. Hned pod tabulkou zkus vypočítat cvičení B a následně na str. 56/ cvičení 1
 5. Střední paleolit jistě již znal lomozné údery kamenů, kostí a dřev a dokonce i kostěný či dřevěný fičák. V mladším paleolitu se již objevuje i píšťala s hmatovými dírami, postupem doby i příčná flétna a šalmaj. Základní převrat přináší s sebou až doba bronzová užitým materiálem při výrobě puklic.

V letech 1787-1791 probíhala Druhá rusko-turecká válka, po níž Rusko posunulo svoji jihozápadní hranici až k Dněstru a potvrdilo výsledky první války. Rusko se též účastnilo Trojího dělení Polska, při kterém postupně získalo ukrajinská, běloruská a litevská území, kde Poláci žili v menšině Paleolit - lidé dovedly rozdělat oheň. Oheň - tepelné zpracování potravy, zdroj tepla, světla, ochrana před dravou zvěří. Dělení dob v době kamenné se rozděluje, podle toho jak opracovávali lidé kámen. Přisvojovací hospodářství - člověk se živí tím co mu příroda nabídne. - (sběračství). Paleolit málo potravy. USA vs USSR Fight! The Cold War: Crash Course World History #39 In which John Green teaches you about the Cold War, which was occasionally hot, but on average, it was just cool Prehistorie Pyrenejského poloostrova- Existence člověka doložena 700 000 - 600 000 l.p.n.l., dřív doložena není- Naleziště z dob starého paleolitu - řeka Manzanares, Taja- Na Pyrenejském poloostrově žádné kosterní pozůstatky člověka z období starého paleolitu- Střední paleolit - člověk neandertálský, pozůstatky. Mocenský vzestup Ruska, pruský osvícenský absolutismus, dělení Polska : České země v době slezských válek a osvícenských reforem : 3 : Období od konce 18. století do 70. let 19. století : První průmyslová revoluce v Anglii, vznik USA : 5 : Velká francouzská revoluce, napoleonské války, vídeňský kongre

 • Felis panthera.
 • Investicni domy.
 • Nepřípustné vady svarů.
 • Bezdrátová sluchátka s mikrofonem recenze.
 • Metro exodus původní datum vydání.
 • Green bay packers.
 • Dívčí kolo leader fox 24.
 • Bakteriální meningitidy.
 • Pozoun youtube.
 • Budovatelské strategie online.
 • Bláznivá komedie 1.
 • Kdy kvetou pivoňky.
 • Želvy ninja youtube.
 • Volební okrsky havířov.
 • Jak vytvořit cmd soubor.
 • Orel zvuk.
 • Jafar postavy.
 • Zablokovaná krční čakra.
 • Ovčák pes.
 • Rýmovačky na jména.
 • Samsung s7 slaby signal.
 • Mandloň zora.
 • Cheapest csgo knife.
 • Co znamena archivovat gmail.
 • Auto jarov kontakt.
 • Kdy stříhat okrasnou mandloň.
 • Iphone 5s 64gb gold.
 • Http appsso eurostat ec europa eu nui submitviewtableaction do.
 • Matthew mcconaughey movies.
 • Podvojné účetnictví.
 • Kalendář červen 2019 tisk.
 • Vyznam cisla 17.
 • Videoklipy ke stažení z youtube.
 • Vysoké napětí film online.
 • Dětské tričko.
 • 39 tt otoky nohou.
 • Kometa brno soupiska 2017.
 • Nahodny chat cz.
 • Tesco potraviny.
 • Slevomat kultura.
 • Obec pátek u loun.